Новият МСФО 16, в сила от 01.01.2019 г.

-

19 април 2019 г., 9.30 – 17.30 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: доц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор Програма МСФО 16 Лизинг – цел, обхват и основни различия с МСС 17 Лизинг. Нова дефиниция за лизинга и установяване на лизинг. Разделяне на лизингови и нелизингови компоненти в договор. Комбинация от лизингови договори. Определяне на срока на лизинга. Счетоводно отчитане на лизинговите договори при лизингополучателя: Признаване и оценяване на актив с право на ползване и на пасив по лизинга Изключения от принципите на признаване и оценяване Компоненти на лизинговите плащания Променливи лизингови плащания Промяна на лизинговия договор Представяне и оповестяване Счетоводно отчитане на лизинговите договори при лизингодателя: Класификация на лизинговите договори: финансов лизинг и оперативен лизинг Признаване и оценяване на лизинговите договори Промяна на лизинговия договор Продажба с обратен лизинг, определяне дали прехвърлянето на актива е продажба или не Счетоводно отчитане на преотдаване на лизинг. Преходни разпоредби във връзка с преминаването от МСС 17 Лизинг към МСФО 16 Лизинг. Практически ефект от прилагането на новия МСФО 16. Участниците в обучението получават сертификат за участие. Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка. Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В цената са включени материали, кафе-пауза и обяд – кетъринг “Мати Ди”. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Краен срок за записване – до попълване на местата. Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Лектори

Бойка Брезоева
Бойка Брезоева

регистриран одитор

Коментари

Популярни обучения

ТРЗ и личен състав

София, 07 окт, 2019

Бюджетиране и планиране

София, 14 окт, 2019