Новият МСФО 16 Лизинг и промени в други МСФО, приложими за 2019 г.

-

10 юли 2019 г., 9.30 – 17.30 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор Програма 9.30 – 16.00 ч. МСФО 16 Лизинг (Регламент (ЕС) 2017/1986 от 31 октомври 2017 г.): * Цел, обхват и основни различия с МСС 17 Лизинг. * Нова дефиниция за лизинга и установяване на лизинг. * Разделяне на лизингови и нелизингови компоненти в договор. * Комбинация от лизингови договори. * Определяне на срока на лизинга. * Счетоводно отчитане на лизинговите договори при лизингополучателя: Признаване и оценяване на актив с право на ползване и на пасив по лизинга; Изключения от принципите на признаване и оценяване; Компоненти на лизинговите плащания; Променливи лизингови плащания; Промяна на лизинговия договор; Представяне и оповестяване. * Счетоводно отчитане на лизинговите договори при лизингодателя: Класификация на лизинговите договори: финансов лизинг и оперативен лизинг; Признаване и оценяване на лизинговите договори; Промяна на лизинговия договор. * Продажба с обратен лизинг. * Счетоводно отчитане на преотдаване на лизинг. * Преходни разпоредби във връзка с преминаването от МСС 17 Лизинг към МСФО 16 Лизинг. * Практически ефект от прилагането на новия МСФО 16. * Данъчно третиране на лизинговите договори съгласно ЗКПО за предприятията, прилагащи МСФО. 16.00 – 17.30 ч. Изменение на МСФО 9 Финансови инструменти – „Характеристики за предсрочно погасяване и отрицателна компенсация” (Регламент (ЕС) № 2018/498 от 22 март 2018 г.). Разяснение на КРМСФО 23 Несигурност при данъчното третиране на дохода (Регламент (ЕС) № 2018/1595 от 23 октомври 2018 г.). Годишни подобрения, цикъл 2015-2017 г. (Регламент (ЕС) № 2019/412 от 14 март 2019 г.): изменения на МСФО 3 Бизнес комбинации и МСФО 11 Съвместни предприятия – „Определение за бизнес и счетоводно отчитане на предишни дялови участия”; изменение на МСС 12 Данъци върху дохода – „Данъчни последици от плащанията за финансови инструменти, класифицирани като собствен капитал”; изменение на МСС 23 Разходи по заеми – „Разходи по заеми, допустими за капитализация”. Изменение на МСС 19 Доходи на наети лица – „Изменение, свиване или уреждане на плана” (Регламент (ЕС) № 2019/402 от 13 март 2019 г. ). Изменение на МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия – „Дългосрочни участия в асоциирани предприятия и съвместни предприятия” (Регламент (ЕС) № 2019/237 от 8 февруари 2019 г.). Участниците в обучението получават сертификат за участие. Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка. Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В цената са включени материали, кафе-пауза и обяд – кетъринг “Мати Ди”.

Коментари

Популярни обучения