Нови правила за защита на личните данни - GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679)

Сигурността не е девиз, сигурността е непрекъснат процес!

С влизането в сила на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDРR), през май 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, се въвежда единна правна рамка, която ще уеднакви законодателството, защитаващо личните данни на европейските граждани. Регламентът ще се прилага, задължително, след 25 май 2018 г. и има за цел да улесни свободното движение на лични данни в ЕС и извън него, като осигури механизми за защита от нарушаване на неприкосновеността на личните данни. След 25 май 2018 г. правата на физическите лица и задълженията на администраторите и обработващите данните, по отношение на защита на личните данни, ще трябва да се вземат предвид още на етап планиране на всяка конкретна дейност, попадаща в обхвата на GDРR. Промените, въведени с GDРR, водят до изменения в регулаторните политики и в механизмите за прилагането им и са задължителни за администраторите на лични данни. АУДИТОРИЯ Управители, юристи, финансисти, мениджъри “Човешки ресурси”, IT специалисти, специалисти по сигурността на информацията, одитори по сигурност на информацията ТЕМАТИКА oпределения, използвана терминология и принципи на GDPR; oсновни права на физическите лица (субекти), кореспондиращи със задълженията на администратора и обработващия лични данни; правно основание за обработка и притежание на различните видове лични данни, съгласие за обработване на лични данни, изтриване и блокиране на данни – „Право на забрава“; управление на данните от страна на администраторите и обработващите лични данни – задължения и права; трансграничен пренос на данни; надлежни органи, сигнали и глоби при нарушения; длъжностни лица по сигурност на личните данни; сигурност и защита на личните данни, законодателство и стандартизация в областта; кодекси за поведение и задължителни фирмени правила. КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ Какво е новото в управлението на личните данни? Какви права имат физическите лица? Какви задължения имат администраторите и обработващите лични данни? Какъв е обемът на управление на лични данни и какво трябва да се направи? Трябва ли да имаме отговорно лице по защита на личните данни? Може ли да се ползват изградени системи за управление и какви? МЕТОД НА РАБОТА Обучението ще протече в семинарна форма с презентация на основните теми. След представяне на всяка тема има предвидено време за въпроси УДОСТОВЕРЕНИЕ Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 626 060 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org Вижте повече: https://alphaquality.org/gdpr-public-training-november

Коментари

Популярни обучения