Нови моменти в документирането на трансферните цени

-

17 юни 2019 г., 9.30 – 17.00 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Георги Денборов, данъчен адвокат Програма на семинара: Какво е трансферно ценообразуване? Международни аспекти и тенденции: нaсоки на ОИСР от юли 2010 г.; новите насоки на ОИСР от юли 2017 г.; принцип на независимите пазарни отношения – arm’s length principle. Документиране на трансферните цени – общи правила. Документиране на трансферните цени – специфични изисквания. Изготвяне на документално досие по трансферно ценообразуване – съдържание и методология. Методи за определяне на трансферни цени: Традиционни методи: Метод на сравнимите неконтролирани цени. Метод на пазарните цени. Метод на увеличената стойност. Нетрадиционни/транзакционни методи: Метод на разпределената печалба. Метод на транзакционната нетна печалба. Как информацията от автоматичния обмен на отчети по държави може да се ползва от органите по приходите при анализ на трансферните ви цени? Обзор на съдебната практика, която е относима към сделки между свързани лица. Заключителни бележки. Участниците в обучението получават сертификат за участие. Цена 170 лева без ДДС. За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка. Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Мати Ди”. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Краен срок за записване – до попълване на местата. Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Коментари

Популярни обучения