Набиране и подбор на персонал

Съвременните практики в подбора на персонал и ефективни методи за подбор, интервюиране и оценка на кандидати за работа

3 октомври 2018 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Ася ИВАНОВА Целта на този Workshop е участниците да се запознаят и да дискутират съвременните практики в подбора на персонал, да споделят мнения относно особеностите на българския трудов пазар и ефективни методи за подбор, интервюиране и оценка на кандидати за работа. Ще бъде отделено внимание и на идентифицирането и задържането на най-добрите служители и хората с потенциал в компанията. Предназначение на курса: Този Workshop би бил особено полезен за всички участници, чиито професионални и служебни функции и задължения налагат да участват в процеса на подбор на персонал. Среден и висш ръководен персонал Управители на малки компании Специалисти от търговски отдели Специалисти по човешки ресурси В резултат от участието си в този workshop участниците ще изградят ключови практически умения и компетенции за ефективен подбор на персонал и ще могат: да организират процеса по подбор да селектират кандидати по документи да използват различни инструменти при подбор да водят структурирано , полуструктурирано и свободно интервю да разпознават различни поведения по време на интервю да оценяват кандидатите правилно да взимат правилни решения при подбора на персонал да използват различни мотивационни инструменти за задържане на най-добрите служители Програма: Набиране на персонал: Оценка на потребностите от набиране на персонал Създаване на критерии за заемане на свободните длъжности Основния фокус ще бъда поставен върху това как се определя необходимостта от наемане на нов персонал за конкретна длъжност. Допускаме ли грешки още в началото? Ако да, то какви са те? Типични грешки. Дискусия. Подбор на персонал: Създаване на критерии за оценка на кандидатите Създаване на документ за оценка на кандидатите Презентация, дискусия по темата, практическо упражнение. Какви са методите за подбор, които избираме или можем да изберем? Вътрешен подбор Външен подбор Подбор чрез посредник (агенции за подбор) Подбор чрез препоръки Head Hunting Избор на подходящ за свободната длъжност метод за подбор Предимства и недостатъци на различните методи за подбор на персонал Дискусия, споделяне на опит, добри практики. Инструменти използвани при подбор на персонал: Интервю Видове интервюта Стратегии при интервюиране Въпроси, които се задават. Кой ги задава, кога ги задава и защо ги задава. Правилните въпроси Грешните въпроси Невербалната комуникация по време на интервюто. Важност. Характеристика на успешният интервюиращ Полезни съвети при интервюиране. Как да разпознаваме лъжата по време на интервю. Тестове Център за оценка и развитие на персонал Презентация, интерактивно упражнение, дискусия. Представяне на инструмент за подбор и оценка на потенциал „Поведенчески триъгълник”. Презентация, интерактивно упражнение Фаза на вземане на решение: Как вземаме решението за одобряване или отхвърляне на определена кандидатура? Оценка на нагласите и очакванията на кандидата Оценка на кандидата спрямо длъжността, екипа, организацията Упражнение, дискусия. Закриване – въпроси, оценка и обратна връзка. Интерактивният метод на обучение: Програмата включва теоретично изложение, тематични и сюжетно-ролеви упражнения. Тя е насочена към изграждането на система от практически умения за интервюиране на кандидати за работа и оценка на техните качества, възможности и потенциал. От гледна точка на процеса уъркшопа предлага условия за постоянен диалог с участниците и активното им ангажиране, включително и чрез споделяне на личен опит. Практически занятия: Сюжетно-ролеви казуси Фасилитиране и анализ на практическите упражнения Индивидуална обратна връзка за участниците Участниците в обучението получават сертификат. Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка. В цената са включени лекции, печатни материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Матти Ди”. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Краен срок за записване до попълване на местата. Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Лектори

Ася Иванова
Ася Иванова

Ася Иванова е специалист по администриране на персонала, осигурителни отношения и човешки ресурси, има 17 годишен опит в управлението на човешките ресурси. В Китов център ръководи семинари : “Управление на човешките ресурси”, „Оценяване, атестация и мотивация на персонала”, “Управление на възнагражденията” и други, свързани с управлението на човешките ресурси.

Коментари

Популярни обучения