Лидерство и мениджмънт (Cертификационна програма EBC*L - level C)

Акредитирана програма в международна мрежа от изпитни центрове EBC*L International за компетенции за работа и отговорности за хора в компанията. Подходяща за мениджъри и екипни лидери.

Програмата се състои от 5 модула, всеки въвеждан и упражняван в отделен учебен семинар. 1. Бизнес среда в компанията Очертава се бизнес модела на компанията, стратегията за развитие, основни стратегически и оперативни цели и свързаните цели на мениджърите в оперативните и административни звена. 2. Личността на Лидера Дефинират се основни функции и отговорности на мениджъра на отдел/ екип/ направление, както и необходимите лидерски качества, с които да постига въздействие и влияние върху хората за постигане на резултати. 3. Инструменти на Лидера Въвеждат се и се прилагат към ситуации от казуси лидерски инструменти, свързани с работната комуникация, организиране на екипни взаимодействия, управление на конфликти, мотивация, вземане на решения и др. 4. Управление на промяна Въвежда се модел за управление на промяна с двата аспекта - управление на проект за промяна и управление на съпротивата при промяна. 5. Лидерът, като мениджър с отговорности и функции в управление на персонала в компанията Разглеждат се важните функции на мениджъра за - планиране и организация на работата и необходимите ресурси, - планиране на потребност от хора и дефиниране на изисквания, - участие в процеса на набиране и подбор на нови хора, - планиране и проследяване на дейностите по въвеждане на новите хора в работата, - планиране на работни цели и проследяване на постигането им, - планиране на потребности от обучение и развитие и др.

Коментари

Популярни обучения