Личните данни в трудовото правоотношение

-

22 април 2019 г., 10.00 – 17.15 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: д-р по трудово право Станимира Чюбатарова – Николова, адвокат в Софийска адвокатска колегия Програма на семинара: 1. Новите моменти от Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на личните данни. Кратък обзор. 2. Защо новият режим е от особена важност за работодателите? 3. Основания за обработване на лични данни от работодателите. Съгласието като условие за обработване на лични данни на работниците и служителите. 4. Какви нови задължения за работодателите въвежда Регламентът за защита на личните данни? 5. Лични данни на работниците и служителите във връзка със сключването на трудовия договор. 6. Лични данни на работниците и служителите, обработвани по време на действие и при прекратяване на трудовия договор. 7. Права на субектите на данни в контекста на трудовото правоотношение. 8. Срокове за съхранение и унищожаване на документи от значение за трудовото правоотношение. 9. Длъжностно лице по защита на данните. Задачи и длъжностна характеристика. На какви изисквания следва да отговаря длъжностното лице по защита на данните? 10. Задължението за отчетност. Участниците в обучението получават сертификат за участие. Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка. Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Мати Ди”. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Краен срок за записване – до попълване на местата.

Лектори

адв. Станимира Чюбатарова
адв. Станимира Чюбатарова

д-р по трудово право

Коментари

Популярни обучения