Курс "Мениджърски умения и управление на екип"

Интерактивно обучение

Подход: Интерактивно обучение, в основата на което е балансът между необходимите базисни познания и упражняването на съответните умения за управление на хора и изграждане на екип. В разнообразни симулации и ролеви игри участниците ще могат да изпробват в защитена среда основните техники за лидерство, като ще получават обратна връзка относно начина, по който се справят. Насочване на вниманието към най-често изполвания от всеки участник стил при управлението на хора и процеси. Индивидуално внимание към типичните за всеки участник екипни роли. Цели на обучението: Участниците да придобият базови познания относно същността и механизмите за управление на хора и четирите базисни мениджърски функции; Да се запознаят със собствения си управленски стил и да потърсят начини за развитието му; Да осъзнаят, че няма „добър” или „лош” лидерски стил, а подходящ или неподподящ спрямо ситуцията и целите; Запознаване с характеристиките на екипа, екипните фази и процеси; Да развият умения за разпознаване на екипните роли; Да развият умения за постигане на ефективност в работата на екипа. Програма за обучение: Отваряне на обучението – представяне на целите на обучението. Приемане на времева рамка и правила на работа. Споделяне на затруднения, свързани със заемането на мениджърска позиция, както и с развитието на екипа. Лидерство и ръководство. Видове лидерски стилове. Попълване на Тест за лидерски стил. Дискусия относно предимствата и недостатъците на всеки стил, както и подходящи и неподходящи работни ситуации за приложението му. Планиране на дейността. Изграждане на ефективна организация на работа. Запознаване с концепцията за управление чрез цели. Важността на поставянето на цели. Индивидуални цели. SMART цели – дефиниция и упражняване. Вземане на решения в зависимост от спешността и важността на проблема. Матрица на Айзенхауер. Делегиране – какво?, кога?, кой?, по каква причина? Дискусия и упражнения с даване на обратна връзка. Същност на екипа. Условия една група да се нарече екип. Видове екипи. Значение на екипната работа за повишаване на ефективността. Пет фази в развитието на всеки екип. Упражняване на уменията за идентифициране на фазите. Ролята на ръководителя в хода на развитие на екипа. Екипни роли според класификацията на Белбин. Ролеви поведения, свързани с изпълнението на целите и задачите. Попълване на тест на Белбин за ролите в екипа. Резултати от теста. Дискусия. Организация на работата в екипа. Разпределяне на задачите и отговорностите. Фактори, които оказват влияние върху успеха и ефективността на екипа. Ролева игра за работа в екип. Микроклимат в екипа. Принципи, правила и норми в екипа. Формални и неформални екипи. Какво сплотява един екип. Затваряне на обучението и поставяне на индивидуални задачи за надграждане на уменията на участниците. Участниците в обучението получават сертификат за участие. Цена 340 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Лектори

Цветелина Гюрова
Цветелина Гюрова

Цветелина Гюрова е магистър по организационна и социална психология от СУ „Клиент Охридски” с двадесет години опит в областта на подбора, психологическата диагностика, обученията, центровете за оценка на персонала. Притежава сертификати за работа с редица психологични въпросници, за водене на обучителни групи, а също и за работа като психотерапевт и коуч. Провежда обучения в областта на комуникативните умения, работа в екип, мениджърски умения, коучинг и менторинг, лидерство и мотивация, презентационни умения, умения за интервюиране, емоционална интелигентност и други.Работила е с екипите на: ЧЕЗ България, Е.ОН България, Билла България, Телелинк, Софийска вода, Аурубис, БЖК, AES, ДП Ръководство на въздушно движение, Брейнсторм консулт, БНП Париба, БНБ, Монтюпе, Скейл фокус и др.

Коментари

Популярни обучения