Консултативен ден - СЕ маркировка за строителни продукти, асансьори и въжени линии

Практическа оценка на съответствието на продуктите с изискванията за безопасност и Маркировка СЕ (строителни продукти, асансьори и въжени линии)

Консултативните дни са специфичен начин за предоставяне на основни теоретични знания и консултантски услуги по конкретни теми. В рамките на консултативния ден се предвижда кратък преглед на принципите, подходите и общите изисквания на ЕС за осигуряване на свободно движение на стоки (около 2 учебни часа) и следващо решаване на конкретни казуси, зададени от участниците в консултативния ден. Консултациите, свързани с Вашите въпроси са обособени в групи (модули), в зависимост от сходството и характеристиките на приложимите директиви на ЕС. Същите са предвидени за изпълнение в гр. София в отделни дни.

Коментари

Популярни обучения