Коментар на последните промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане

От обучението ще научите повече за измененията в сроковете и за промените по процедурите, както и каква е целта на новите правила.

Уважаеми колеги, НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ, предлагат на Вашето внимание семинар на тема: КОМЕНТАР НА ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ гр. София, Учебен център на ул. „Твърдишки проход“ 23, ет. 3. Офис 9 на 15.03.2019 г. от 9:30 до 17:30 часа, регистрация от 9:00 до 9:30 часа ЛЕКТОР: Милана Кривачка – адвокат, експерт по ЗОП П Р О Г Р А М А 9.00 – 9.30ч. – регистрация на участниците 09.30 – 11.00 ч. – Основна цел на последните промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП). Поетапно влизане в сила на промените в ЗОП. Промени в стойностните прагове на обществените поръчки и тяхното отражение върху процеса на възлагане. Правила за осигуряване на достъп до досиетата на обществените поръчки в Регистъра за обществените поръки в случаите на правоприемство на възложителя – чл.2 от проекта за изменение на ППЗОП. Нови правила в чл.21 от ЗОП за определянето на прогнозната стойност на обществената поръчка. Прецизиране на правилата за предвидените опции и подновявания на обществените поръчки – чл.5 от проекта за изменение на ППЗОП. Нов ред изпращане на обявленията до Службата за публикации на Европейския съюз и за връчване на решенията на възложителя. Нови изисквания към съдържанието на профила на купувача и начина на публикуване на информацията в него. 11.00 – 11.30 ч. – Кафе пауза 11.30 – 13.00ч. – Възлагане на обществените поръчки чрез електронната платформа по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП. Правила за регистрация в платформата – чл.9а – чл. 9к от проекта за изменение на ППЗОП. Промяна в сроковете за подаване на заявленията за участие и на офертите и начина за тяхното определяне. Нови изисквания към възлагането на обществена поръчка за доставка на пътни превозни средства за пътници и товари. Промени в чл.54 и чл.55 от ЗОП за отстраняване на участниците от процедурата. Прецизиране на правилата за определяне на критериите за подбор. Промени в правилата за участие на третите лице и подизпълнителите в процедурите. Изменения в правилата за деклариране на личното състояние на кандидатите и участниците и съответствието им с критериите за подбор. 13.00 – 14.00 ч. – Обяд 14.00 – 15.30ч. – Промени в правилата за изменение на обявените условия за възлагане на обществената поръчка – чл. 100 от ЗОП. Нови основания за отстраняване от процедурата – чл.107, т.5 от ЗОП. Прецизиране на правната уредба за : – определяне на гаранцията за изпълнение на договора в чл.111 т ЗОП; – документите, които определеният изпълнител следва да представи при сключването на договора; – сключване на рамково споразумение и на договор по рамково споразумение в чл.112а от ЗОП; – оценяване на планове, графици и други документи, свързани с организацията на изпълнение на предвидените дейности в обхвата на обществената поръчка. Въвеждане на задължение за използването на електронни фактури при разплащанията по договорите за обществени поръчки. Нови правила за работата на помощния орган на възложителя. Промени в правилата за сключване и изменение на договора за възлагане на обществената поръчка. Правила за съхранение на електронните документи в досието на обществената поръчка. 15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза 16.00 – 17.30 ч. – Нови правила за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява; Нови правилата за обжалване актовете на възложителя. Промени в правомощията на Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки (АОП); Нови правила за осъществяване на контрола по чл.232 – чл.235 от ЗОП от АОП. Увеличаване на административно-наказателните състави за нарушения на нормите на ЗОП. Отговор на въпроси, поставени от участниците в семинара, по приложението на ЗОП. * Участниците в курса ще получат сертификат за участие в семинара! Цена: 160 лв./Цената е без ДДС/. За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка. Цената включва: лекции, помагала, две кафе паузи, обяд. Срок за записване: до 13.03.2019 г. чрез формата за записвания на https://ncle.bg

Лектори

Милана Кривачка
Милана Кривачка

Милана Кривчака е адвокат с дългогодишен опит, експерт по ЗОП, лектор

Коментари

Популярни обучения