Командироване на работници в ЕС

-

20 ноември 2018 г., 10.00 – 15.15 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Зорница Димитрова, адвокат, експерт по осигурително право Програма Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги – основни правила за работа в друга държава членка. Персонален обхват. Териториален обхват. Действие във времето. Очаквани промени в директивата. Специални правила за международните шофьори. Практика на Съда на ЕС и на българските съдилища по прилагане на директивата. Прилагане на Директива 96/71/ЕО в България. Промени в Кодекса на труда, в сила от 1 януари 2017 г. Ред за командироване – допълнително споразумение или командировъчна заповед. Заплащане при командироване – трудово възнаграждение или дневни командировъчни пари. Уговаряне на пътни и квартирни пари. Определяне на приложимо законодателство – Регламент (ЕО) № 883/2004. Основно правило и изключения. Процедура за издаване на удостоверение А1 от НАП. Внасяне на осигурителни вноски в България. Специални правила за определяне на осигурителния доход – чл. 6а от КСО (редакция, в сила от 1 януари 2017 г.). Данъчно облагане на трудовите възнаграждения и допълнителните плащания във връзка с командироването. Цена 140 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка. Сумата се превежда по новата сметка на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В цената са включени материали, кафе-пауза и обяд – кетъринг “Мати Ди”. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Краен срок за записване – до попълване на местата. Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Коментари

Популярни обучения