Измененията в СС 17 Лизинг

Лизинг - счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО за предприятия, прилагащи НСС

22 май 2019 г., 10.00 – 13.30 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство Програма на семинара: Промяна в счетоводното отчитане на оперативния лизинг съгласно измененията в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г.: Отчитане при наемателите на: разходите за наем – линеен или друг метод допълнителните плащания (ремонти, подобрения, застраховки, поддръжка и др.) разходите по подготовката и сключването на лизинговия договор (комисиони, такси и др.) получените стимули от наемодателите Отчитане при наемодателите на: приходите от наем – линеен или друг метод отдадените под наем активи първоначалните разходи във връзка със сключването на лизинговия договор приходите от извършени услуги предоставените стимули на наемателите 2. Данъчно третиране по ЗКПО на оперативния лизинг при наематели и наемодатели: припознаване на счетоводното отчитане за данъчни цели данъчно третиране на промяната в счетоводната политика в резултат на промените в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г. Счетоводно отчитане на финансовия лизинг: Наематели: признаване на актив признаване на задължение отчитане на финансов разход за бъдещи периоди и признаването му като текущ разход през периода на лизинга Наемодатели: признаване на вземане отписване на отдадения актив признаване на печалба/загуба от отписването на актива отчитане на финансов приход за бъдещи периоди и признаването му като текущ приход през периода на лизинга Данъчно третиране по ЗКПО на финансовия лизинг при наематели и наемодатели. Обсъждане на възникнали въпроси и разглеждане на практически примери. Участниците в семинара получават сертификат за участие. Цена 120 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10% отстъпка. Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В цената са включени материали и кафе – пауза. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Краен срок за записване – до попълване на местата. Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Коментари

Популярни обучения