ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДИМСТВО

Добрите търговци не продават в смисъла на стремеж за предлагане и налагане на мнение. Те създават условията за пораждане на интерес на потенциалните си купувачи към техните продукти.

Ако сте начинаещ търговец тази програма ще ви е полезна, като ви помогне да изградите ясна стратегия за създаване на контакти, подготвяне и водене на срещи и развитие на бизнес отношенията в бъдеще. В тази посока ние ви съветваме да я следвате в последователност в продължение на няколко месеца. Ако сте опитен търговец и имате вече изградена ваша стратегия, ние можем да ви помогнем да надградите и усъвършенствате само това, което ще може да ви е полезно и с което ще постигате още по-високи резултати. В КРАЯ НА ПРОГРАМАТА, ВИЕ ЩЕ СТЕ СПОСОБНИ ДА ВЛАДЕЕТЕ СЛЕДНИТЕ ТЪРГОВСКИ УМЕНИЯ ПЪРВИЯТ КОНТАКТ Да организирате съзнателно и прилагате процес на продажби с който да се установяват партньорски отношения Да накарате купувачите да имат желание да говорят с Вас Да покажете веднага уместност и достоверност, за да се сближите със своя купувач ИНТЕРЕСЪТ НА КЛИЕНТА Да откривате от какво се интересува купувача и да се съсредоточите върху неговите интереси Да поставяте подходящи и уместни въпроси, за да получите необходимата информация Да наблягате върху незадоволените очаквания на купувача, за да предзивикате неговия интерес ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕШЕНИЕТО Да изграждате представяне на уникални решения за всеки купувач Да представяте убедителни решения като използвате както логика, така и емоция Да стимулирате неговата мотивация и желанието му да действа незабавно Да изграждате по по-позитивен начин поведението си по време на разговори ПРОЦЕС НА ПРЕГОВАРЯНЕ Да откривате как да намалиш пунктовете на съпротива от страна на клиента Да поставяте правилните въпроси, за да откриете евентуални скрити възражения Да отговаряте убедително на възраженията и недоволствата МОТИВАЦИЯТА НА КЛИЕНТА Да преценявате желанието на купувача да продължава да участва в процеса на продажба Да включвате емоциите в процеса на продажбата Да изисквате ангажимент за продажба, основаващ се на доверие ЦЕНАТА Да представяте уверено своята цена Да използвате ефективен процес при обсъждане на цената Да защитавате нивото на възможни отстъпки СТРАТЕГИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА КЛИЕНТИ Да съумявате да навлезнете сред съществуващите клиенти и да повишите броя на редовните клиенти Да търсите нови възможни клиенти, за да изпълните своята квота от продажби Да създавате мрежа от лица "шампиони" по избора на марката, които ще върнат обратно купувачите ЦЕЛИ И ПЛАНИРАНЕ Да култивирате своя персонална мотивираща визия, да си поставяте значими цели за да повишите нивото на своите успехи Да управлявате ефективно времето си, за да можете да се концентрирате върху най-изгодните дейности Да създавате принадена стойност за вашите клиенти, като ги съпътствате по най-ефективния начин СТРАТЕГИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО Да имате общ и мащабен поглед върху процеса на продажби Да откривате и да съобщавате силните страни, с цел създаване на отношения Да работите за бъдещето основавайки се на успехите Но продаването не е само търговска дейност. Често се налага на кадри и служители да защитават свой проект или убеждение пред ръководство си. В този смисъл те продават идеите си на хората от които зависи реализацията им. Винаги когато се стремим да убедим някой ние му продаваме. Както във взаимоотношенията между търговец и клиент, ръководител и подчинен, кандидат за работа и работодател – нашата способност за овладяване на влиянието и убедителността си спрямо другият определя и резултатите, които ще постигнем.

Коментари

Популярни обучения