Изграждане на система за оценка и управление на риска в организацията

-

3 юни 2019 г., 9.30 – 17.00 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Йордан Карабинов, MBA, CIA, ACCA, председател на УС на Института на вътрешните одитори в България Семинарът е предназначен за: външни и вътрешни одитори, членове на бордове и одитни комитети, изпълнителни, административни, финансови директори и собственици, служители на отдели, призвани да управляват риска в организацията, като „Управление на риска“, „Контролинг“, „Финанси“, „Съответствие“, главни счетоводители, оперативни мениджъри на средно ниво. Програма на семинара: 09.30 – 11.00 ч. Стратегия за развитие на организацията и мястото на стратегията за „Оценка и управление на риска.“ Модел за нивото на зрялост на управлението на рисковете в организацията. Основни акценти в процеса по управление на риска: а. Идентифициране на рискове; б. Методология за оценка на риска; в. Оценка на влияние и вероятност на риска: – Влияние и вероятност на риска; – Присъщ и остатъчен риск; г. Възможни реакции към идентифицираните рискове в зависимост от оценката; д. Дефиниране на риск апетита на висшето ръководство; е. Периодичност на оценка и докладване на рискове; ж. Ниво на докладване; з. Определяне на отговорници за управление на рискове; и. Рискови индикатори. 11.00 – 11.15 ч. Кафе пауза 11.15 – 12.45 ч. Практическо упражнение за идентифициране и оценка на рискове съгласно представената методология. Определяне на рискови индикатори за наблюдавани рискове: а. Критерии за приемливост на рискови индикатори; б. Дефиниране на минимален брой рискови индикатори за определен риск. Мониторинг и докладване на рисковете: а. Риск Регистър; б. Справка „Светофар”; в. Добавена стойност от справка „Светофар” за висши ръководители, оперативни мениджъри и служители. 12.45 – 13.45 ч. Обяд 13.45 – 15.15 ч. Стратегии и подходи за управление на рисковете. Иницииране на корективни действия: а. Справка „Регулировчик”; б. Добавена стойност от справка „Регулировчик” за висши ръководители, оперативни мениджъри и служители; в. Оценка на ефективността на корективни действия. 15:15 – 15.30 ч. Кафе пауза 15.30 – 17.00 ч. Практическо упражнение за определяне и остойностяване на корективни действия за управление на оценени рискове. Основни рискове във всяка организация. Ролята на висшето ръководство, оперативните мениджъри и служителите в процеса на „Управление на риска” в организацията. Участниците в обучението получават сертификат за участие. Китов Център гарантира винаги високо качество. Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси. Ефективни обучения в малки групи. Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка. Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Мати Ди”. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Краен срок за записване – до попълване на местата. Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Коментари

Популярни обучения