Изготвяне на вътрешни правила и сертификат за обучение по ЗМИП, 16 май 2019 г., гр. Варна, хотел АКВА

Практически въпроси при изготвяне на вътрешни правила и изпълнение на задълженията по глава 7 и глава 8 от ЗМИП

Лектор: доц.д-р. Веселина Канатова – Бучкова, адвокат и преподавател по Административен процес и Застрахователно право 16 май 2019 г., гр. Варна, хотел АКВА 09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците 09:30 – 11:00 ч. Задължение за оценка на риска. Критерии за оценка на риска. Рискови фактори. Задължение за приемане на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари. Условия и ред за приемане на вътрешните правила. 11:00 – 11:30 ч. Кафе-пауза 11:30 – 13:00 ч. Създаване на специализирани служби за подготовка и обучение на служителите. Контрол върху задълженията на субектите по ЗМИП. Административнонаказателна отговорност. 13:00 – 13:30 ч. Обяд 13:30 – 15:00 ч. Мерки за контрол: идентификация на действителния собственик, произход на средствата, оценка на риска. Контролни мерки по отношение на клонове и дъщерни дружества в трети държави: прекратяване на дейността, разширено наблюдение на дейността. Разкриване на информация при съмнения за изпиране на пари – дневници за отчет. 15:00 ч. Оценка и раздаване на сертификати. За лектора ​Доц.д-р. Веселина Канатова – Бучкова е преподавател в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр.Благоевград по Административен процес и Застрахователно право. Адвокат – съдружник в Адвокатско дружество „Демерджиев, Петров и Баев”, гр.Пловдив от 2006 г. Специалист в областта на административното, банково, данъчно и застрахователно право. Консултира и представлява процесуално клиенти, развиващи дейност в областта на застраховането и финансите, включително и относно въпросите, свързани с регистрацията на застрахователни дружества и кредитни институции, необходимите документи за получаване на лицензия и спазване изискванията на специалните закони за дейността, както и правилата на ЗМИП и подзаконовите нормативни административни актове по приложението му. Адв.Веселина Бучкова има множество публикации в сферата на административното и данъчно право, а като практикуващ юрист, притежава богат опит в областта на процесуалното представителство по банкови и застрахователни дела. Такса за участие в обучението: 168,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-пауза, обяд тип сандвич, тест за доказване на резултатите от обучението, сертификати за преминато обучение. 20% отстъпка за абонати на наши издания 134.40 лв. с ДДС! Побързайте! Местата са ограничени! P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация Контакти: Тел.: 02 974 17 79 Тел.: 0879 54 54 26 Е-мейл: service@raabebg.com

Коментари

Популярни обучения

ТРЗ и личен състав

София, 07 окт, 2019

Бюджетиране и планиране

София, 14 окт, 2019