ISO 13485 - Изисквания и практическо приложение при производство, доставка и сервиз на медицински изделия

Изисквания и практическо приложение на ISO 13485 при производство, доставка и сервиз на медицински изделия

Обучението осигурява основни знания за изискванията на Международен стандарт ISO 13485 – “Медицински изделия. Системи за управление на качеството. Изисквания за целите на нормативните актове”. Предоставяне на специфични знания и практически умения за идентифициране на процесите, разработване, документиране, внедряване и развитие на системи за управление на качеството по изискванията на ISO 13485. Тематична програма: 1 Йерархия на системите. Място и роля на организацията в тях 2 Макросреда. Условия и стратегия за развитие на бизнеса 3 Система за управление Система за управление на качеството Обосновка за необходимостта от системи за управление на качеството. Международната организация по стандартизация и безопасност на медицинските изделия. Хармонизирани европейски изисквания за осигуряване на безопасност и маркировка “СЕ” на медицинските изделия - ISO 13485; 4 Осемте основни принципа за управление на качеството. Цикъл на Деминг за управление на качеството. Процесен подход за управление на качеството – концептуален модел 5 Структура, изисквания за внедряване на ISO 13485 – възможности за отклонение от изискванията 6 Подход и алгоритъм за изграждане на системата за управление на качеството. Стратегия “Безопасност и качество” и нейната практическа реализация 7 Определяне на нормативните изисквания, общите потребности и очаквания на клиентите. Установяване на политиката и целите по качеството и безопасността на предлаганите медицински изделия. Управление на системата. 8 Изисквания към документите и записите и прилагането им в рамките на системата за управление 9 Изисквания към определянето и осигуряване на ресурси, необходими за достигане на целите по безопасност и качеството 10 Изисквания и определяне на основните процеси за реализация на медицински изделия и отговорностите за тях, необходими за достигане на целите по качеството 11 Изисквания, определяне и прилагане на средства за предотвратяване на несъответствия и отстраняване на причините за тях. Нормативни изисквания за “Ранно предупреждение” – включване в системата. 12 Изисквания и прилагане на процеси за непрекъснато подобрение 13 Решаване на тест за проверка на знанията

Коментари

Популярни обучения