Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане на 2018 г.

Три семинара по темата през октомври, ноември и декември

29 – 30 октомври 2018 г., 10.00 – 17.15 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова 29 октомври (понеделник) 10.00 – 17.15 ч. – лектор Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство Промени в ЗКПО през 2018 г. Данъчно третиране при промяна в счетоводната политика в резултат на прилагане на нов счетоводен стандарт (МСФО 9, МСФО 15 и др.) или поради друга причина. Данъчно третиране при грешки и коригиращи събития, включително установени след подаване на годишната данъчна декларация. Парични взаимоотношения между дружеството и собственика (касови наличности; разпределяне на дивиденти; заеми от и към собственика; разходи без документ; разходи, несвързани с дейността; разчети със собственика; скрито разпределение на печалба). Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди. Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.: Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи) Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики) Други суми, с които се преобразува финансовият резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС) Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение) Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина Данъчно третиране на дивиденти Актуална данъчна практика по ЗКПО. Очаквани промени в ЗКПО през 2019 г.: отмяна на регулирането на слабата капитализация въвеждане на нов режим на данъчно регулиране на разходите за лихви въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules) промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност други промени Очаквани промени в Закона за счетоводството през 2019 г. 30 октомври (вторник) 10.00- 13.15 ч. – лектор Моника Петрова, експерт по ЗДДС ЗДДС 2018 г. и промените в правилника за неговото прилагане. Актуални въпроси по прилагането на ЗДДС Промени, свързани с регистрацията по ДДС: съкратен срок за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС; отпадане на изискването за подаване на опис за наличните активи при регистрация като условие за правото на приспадане на данъчен кредит Корекции на данъчен кредит: нови разпоредби в ППЗДДС, свързани с корекциите на данъчен кредит: определяне на годините, през които ще се извършват ежегодни корекции; спиране на теченето на срока, в който ще се извършват ежегодните корекции; определяне на коефициента за частичен данъчен кредит; деклариране на корекциите на данъчен кредит; практически примери за извършване на ежегодни и еднократни корекции на данъчен кредит Често срещани въпроси. Актуална административна и съдебна практика по тях. Очаквани промени в ЗДДС за 2019 г. 14.00 – 17.15 ч. – лектор Евгения Попова, експерт по ЗДДФЛ Годишно облагане на доходите на физическите лица. 1. Преглед на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 1 януари 2018 г. 2. Ангажименти на работодателите във връзка с годишното облагане на доходите от трудови правоотношения, придобити от физическите лица през 2018 г. 3. Ангажименти на платците на доходите от друга стопанска дейност, от наем и от други източници във връзка с документирането на доходите. 4. Особености във връзка с прилагането на данъчните облекчения за доходите, придобити през 2018 г. 5. Особености във връзка с годишното облагане на доходите на физическите лица и декларирането на доходите, придобити през 2018 г. 6. Годишни задължения за платците на доходи през 2018 г. във връзка с предоставянето на информация: – подаване на Справката за изплатени доходи на физически лица през 2018 г. – предоставяне на информация в НАП за доходи, изплатени/начислени в полза на чуждестранни физически лица – установени за данъчни цели в държави – членки на ЕС. 7. Други актуални теми по прилагането на ЗДДФЛ. Участниците в обучението получават сертификат. Китов Център гарантира винаги високо качество. Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси. Ефективни обучения в малки групи. Цена 340 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка. Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF В цената са включени материали, кафе-паузи и обяди – кетъринг „Мати Ди”. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Краен срок за записване до попълване на местата. Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане. www.kitovcenter.com

Коментари

Популярни обучения