GMP, НАССР, ISO 22000 Системи за управление на безопасността на храните - НОВО ISO 22000:2018

Обучението запознава с принципите и методите за управление на безопасността по хранителната верига. Ще затвърдим и актуализираме знанията по прилагане на нормативните изисквания и стандарта ISO 22000:2005 и ISO 22000:2018

ТЕМАТИКА Обхват – Въведение, обект и област на приложение. Ключови промени в ISO 22000: 2018 - общ преглед Термини и дефиниции Контекст на организацията Лидерство – отговорност на ръководството. Политика, роли и отговорности Планиране – оцена на риска, цели Поддръжка – програми – предпоставки – доказателства за прилагане Дейности - планиране и разработване на НАССР план. Методика и анализ на риска. Идентификация и анализ на опасностите. Определяне на ККТ и КТ. Мониторинг на ККТ. Оперативно управление на КТ. Верификация Оценяване на ефикасността на системата за управление на безопасността на храните: Управление на ПОП, изтегляне на продукти. Валидиране. Вътрешни одити, Коригиращи действия Подобряване

Лектори

инж. Жана Петрова
инж. Жана Петрова

инж. Жана Петрова е Старши консултант в Алфа Куолити, има опит като управител сектор “Хранене" в резиденция “Бояна”, външен експерт към ДАТ по категоризиране на туристически обекти, консултант по системи за управление в хотелиерството и туризма, водещ одитор на системи за качество и безопасност на храните

Коментари

Популярни обучения