Финансов анализ

Курсът за финансов анализ на състоянието на предприятието е организиран в две части: "Поглед назад" изследва тенденции и зависимости в данните от финансовите отчети. "Поглед напред" прилага техники за проектно планиране и контрол на изпълнението.

Част 1 "Поглед назад"  1. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 1.1 Методи за анализ на резултатите – анализ в статика, анализ в динамика,   анализ чрез финансови показатели. Вътрешен и външен анализ. 1.2 Групи от показатели за анализ - Ликвидност - Рентабилност - Производителност, управление на оборотен капитал - вземания, запаси,   задължения - Задлъжнялост, финансов риск - Пазарни показатели 1.3 Прилагане на бенчмарк Част 2 "Поглед напред" 2. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПЛАНИРАНЕТО  И ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТЕН БЮДЖЕТ 2.1  Анализ на разходи и вземане на управленски решения –          метод на Валидните разходи, –          метод на Приноса, –          метод на Равновесната точка.

Коментари

Популярни обучения