Финансов анализ

Курсът за финансов анализ на състоянието на предприятието е организиран в две части: "Поглед назад" изследва тенденции и зависимости в данните от финансовите отчети. "Поглед напред" прилага техники за проектно планиране и контрол на изпълнението.

Цели: Да изгради ясно разбиране за различни  подходи към анализа на финансовата информация, в съответствие с целите на предприятието. Да илюстрира прилагането на управленски техники за финансов анализ и оценка в процеса на вземане на управленски решения Целева група: Курсът е подходящ за мениджъри и специалисти, ангажирани с анализа, планирането и контрола на дейността и  отговорни за вземане на финансово аргументирани оперативни решения. Предварителни изисквания: Познаване на терминология, свързана с финансовите документи е предимство  Форма на провеждане: Двудневен присъствен курс ТЕМИ НА КУРСА ЧАСТ 1 Поглед назад  1. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 1.1 Методи за анализ на резултатите – анализ в статика, анализ в динамика,   анализ чрез финансови показатели. Вътрешен и външен анализ. 1.2 Групи от показатели за анализ - Ликвидност - Рентабилност - Производителност, управление на оборотен капитал - вземания, запаси,   задължения - Задлъжнялост, финансов риск - Пазарни показатели 1.3 Прилагане на бенчмарк ЧАСТ 2 Поглед напред 2. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПЛАНИРАНЕТО  И ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТЕН БЮДЖЕТ 2.1  Анализ на разходи и вземане на управленски решения –          метод на Валидните разходи, –          метод на Приноса, –          метод на Равновесната точка. Пълна програма на курса -  Финансов анализ Цената включва   подготовката на учебен комплект – учебна книга, презентация с пример,   упражнения и Казус, краен тест, както и издаването на сертификат за успешно завършен курс. При желание за сертификация с международен сертификат EBC*L Financial analysis, се заплаща допълнитена такса за изпит от 80лв. и се провежда сертификационен изпит за EBC*L - модул Финансов анализ.

Коментари

Популярни обучения

LEAN PRODUCTION – Master Class

София, 26 ное, 2019