Финанси за мениджъри

Двудневен курс

Описание на семинара Езикът на бизнеса – това са финансите. Необходимо е мениджърите във фирмата да познават основите на финансите, както и влиянието на управленските решения върху финансовото състояние на фирмата. Семинарът обучава участниците на основните финансови понятия (разходи, приходи, активи, пасиви, плащания и постъления), съставяне на основни финансови отчети (за доходи, баланс и парични потоци), ролята на основните отдели в постигането на добри финансови резултати. В допълнение семинарът създава в участниците основни умения по ценообразуване и себестойност и разбиране на влиянието им върху фирмата и клиентите. Цели на семинара След успешното завършване на този семинар обучаваните трябва да са в състояние: да разбират ролята и функциите на счетоводно-финансовия отдел и взаимовръзката му с другите отдели; да разбират целите, съдържанието, качествата и начина на изготвяне и представяне на финансовите отчети и влиянието на търговския отдел върху тях; да разграничават оперативните, финансовите и инвестиционните дейности чрез интерпретация на финансовите отчети – баланс, отчет за приходи и разходи и отчет за паричните потоци; защо нефинансовите специалисти често бъркат печалбите с паричните потоци; да познават елементите на работния (оборотния) капитал, различните обръщаемости и връзката им с ликвидността на фирмата; да разбират влиянието на търговския отдел върху работния капитал и оттам върху ликвидността на фирмата; да оценяват рентабилността на предприятието и възвращаемостта на инвестирания капитал чрез използване на финансовия анализ; разлика между надценка (mark up), брутен марж, оперативен марж, EBITDA марж и нетен марж; да определят себестойност на произвеждани продукти и влиянието й върху ценообразуването; да определят (ВЕР) минимални продажби (количествени и стойностни) с цел достигане на планирани печалби; да разбират отговорносттите при бюджетите и бюджетния процес; да съставят оперативни и инвестиционни бюджети и да разбират влиянието им върху ключовите индикатори за представяне (KPIs) и паричните потоци и печалбите. Съществени понятия За да постигнат целта на семинара, участниците ще усвоят следните основни понятия: финансовите понятия приходи и постъпления; разходи – оперативни и инвестиционни; плащания – оперативни, инвестиционни и финансови; печалби – брутна, оперативна, EBITDA, EBIT; оперативни, инвестиционни и финансови парични потоци; отчет за доходите (P&L), отчет за финансовото състояние (balance) и отчет за паричните потоци; брутен марж (gross profit margin), оперативен марж (operating margin) и нетен марж (net margin); надценка (mark up); принос (contribution margin); оперативни бюджети (OPEX) и инвестиционни бюджети (CAPEX); работен (оборотен) капитал (working capital), обръщаемост на продукцията и стоките (Inventory turnover), среден период на събиране на вземанията (DSO), период на плащане на доставчиците (payables period); видове разходи – директни и косвени; променливи и постоянни; по функционален признак. Модул 1 – Финансовите отчети. Същност на основите финансови понятия. Актив, пасив, приход, разход, постъпления, плащания и основни KPIs’. Видове финансови отчети – отчет за доходите, отчет за паричния поток, баланс. Работен капитал и управлението му. Примери. – Разходи, себестойност, ценообразуване. Видове разходи, анализ на приходите и печалбата при различни нива на разходите. Маржове. Примери. 12 октомври (петък) Модул 2 – Бюджетиране и планиране на печалбите и паричните потоци. Бюджети и бюджетен процес. Най-често срещаните грешки в управленския процес. Оперативни и инвестиционни бюджети. Връзката между допусканията и основните KPIs. Примери. Цена 450 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка. Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF В цената са включени материали, кафе-паузи и вкусни обяди от „Мати Ди”.

Лектори

Радослав Недялков
Радослав Недялков

Радослав Недялков е инвестиционен и стратегически консултант с над 15-годишен професионален опит в стратегическото и финансовото управление в местни и международни фирми. В Китов център води следните семинари: Бюджетиране, Анализ на финансовите отчети, Кредитен анализ, Управленско счетоводство, Финанси за нефинансисти.

Коментари

Популярни обучения

ТРЗ и личен състав

София, 07 окт, 2019

Бюджетиране и планиране

София, 14 окт, 2019