Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г. Очаквани промени в ЗКПО през 2019 г.

Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г. Очаквани промени в ЗКПО през 2019 г. Дата: 03.12.2018 г. гр. София, ул. Христо Белчев 8

03 декември 2018 год. 13:30 – 17:30 /5 учебни часа/ Промени в ЗКПО през 2018 г. Данъчно третиране при промяна в счетоводната политика в резултат на прилагане на нов счетоводен стандарт (МСФО 9, МСФО 15 и др.) или поради друга причина. Данъчно третиране при грешки и коригиращи събития, включително установени след подаване на годишната данъчна декларация. Парични взаимоотношения между дружеството и собственика Касови наличности; разпределяне на дивиденти; заеми от и към собственика; разходи, без документ; разходи, несвързани с дейността; разчети със собственика; скрито разпределение на печалба. Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди. Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.: Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи) Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики) Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС) Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение) Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина Данъчно третиране на дивиденти Кафе пауза Актуална данъчна практика по ЗКПО. Очаквани промени в ЗКПО през 2019 г.: Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules) Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност Други промени Очаквани промени в Закона за счетоводството през 2019 г. Лектор: Димитър Войнов – консултант по корпоративен данък и счетоводство ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Такса за 1 участник: 106 лв. /цената е крайна и не подлежи на облагане с ДДС/ Отстъпка за записване и плащане до 15.11.2018 г.: 10% /95 лв./ За други отстъпки – моля, свържете се с нас. Таксата включва: зала с техническо оборудване, 5 учебни часа лекции, материали от семинара, химикалка, кафе-пауза с кафе/чай, мин. вода. Регистрация на: http://www.proadvisebg.com/3144 Плащането се извършва: по банков път, след регистрация. БАНКОВА СМЕТКА Организация: „Проадвайс Ко“ ЕООД Банка: Първа инвестиционна банка АД IBAN: BG34FINV91501014952806 Oснование: дата на семинара и име на вашата организация.

Лектори

Димитър Войнов

Консултант по корпоративен данък и счетоводство