ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018г. ЗКПО,КТ,КСО, ЗДДС, ЗДДФЛ. Очаквани промени - 2019

Лектори: ДИМИТЪР ВОЙНОВ, В. МИКОВА, адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА, адвокат РОСЕН РУСКОВ, ДАНИЕЛА ПЕТКОВА

www.magisterdixit.net МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви представят програмата на семинар в три отделни модула на 28 – 29 – 30 ноември 2018г.: ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018г. ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ВНАСЯНЕТО НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ПРЕЗ 2018г. АКТУАЛНИ ТЕМИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ППЗДДС ПРЕЗ 2018г. АКТУАЛНА ПРАКТИКА ПО ЗДДФЛ Лектори: ДИМИТЪР ВОЙНОВ – експерт по ЗКПО ВЕЛИЧКА МИКОВА – експерт по трудово законодателство адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА –експерт по осигурително право адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС ДАНИЕЛА ПЕТКОВА – експерт по ЗДДФЛ Три модула –– комбиниране по избор на участниците София, хотел Хемус, бул. Черни връх 31 www.hemushotels.com МОДУЛ 1 28.11.2018г. начало 9,30ч. 8 учебни часа Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г. Очаквани промени в ЗКПО през 2019 г. Лектор: ДИМИТЪР ВОЙНОВ Промени в ЗКПО през 2018 г. и актуална данъчна практика по ЗКПО. Данъчно третиране при промяна в счетоводната политика в резултат на прилагане на нов счетоводен стандарт (МСФО 9, МСФО 15 и др.) или поради друга причина. Данъчно третиране при грешки и коригиращи събития, включително установени след подаване на годишната данъчна декларация. Парични взаимоотношения между дружеството и собственика Касови наличности; разпределяне на дивиденти; заеми от и към собственика; разходи, без документ; разходи, несвързани с дейността; разчети със собственика; скрито разпределение на печалба. Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди. Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.: - Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи) - Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики) - Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС) - Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение) - Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина - Данъчно третиране на дивиденти Очаквани промени в ЗКПО през 2019 г.: - Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви - Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules) - Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност - Други промени Очаквани промени в Закона за счетоводството през 2019 г. МОДУЛ 2 29.11.2018г. начало 9,30ч. 8 учебни часа ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ВНАСЯНЕТО НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ПРЕЗ 2018г. Лектори: ВЕЛИЧКА МИКОВА – експерт по трудово законодателство адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА – експерт по осигурително законодателство 9,30 – 11,00ч. лектор: Величка Микова Промени в Кодекса на труда. Наредбата за работното време, почивките и отпуските - нови моменти при въвеждане на сумирано изчисляване на работно време. Новости свързани с изискванията на Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя. 11,30 – 17,30ч. лектор адв. Зорница Димитрова 1. Промени в Кодекса за социално осигуряване и наредбите по прилагането му през 2018г. 1.1 Обезщетение за осиновяване на дете до 5-годишна възраст. 1.2 Сумирано изчисляване на работното време – изплащане на обезщетения за временна неработоспособност, попълване на декларация обр. № 1, определяне на минималния и максималния осигурителен доход. 2. Осигуряване на съдружници и управители на търговски дружества. Практика на НАП. Съдебна практика. 2.1 Осигуряване на съдружник/управител - български гражданин в дружество от ЕС. 2.2 Осигуряване на чуждестранен гражданин, съдружник/управител на местно дружество. 3. Очаквани промени при командироване на работници в държави-членки на ЕС. 4. Промени в Административнопроцесуалния кодекс, които ще се отразят в работата на предприятията. 5. Очаквани промени в осигуряването за 2019 г. МОДУЛ 3 30.11.2018г. начало 9,30ч. 8 учебни часа Актуални казуси по прилагане на ЗДДС и ППЗДДС от 2018г. Очаквани промени в ЗДДС - 2019 Актуална практика по ЗДДФЛ Лектори: адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС ДАНИЕЛА ПЕТКОВА – експерт по ЗДДФЛ, НАП Теми: Очаквани промени - 2019 Промени, свързани с регистрацията по ЗДДС; Промени, свързани с дерегистрацията по ЗДДС; Допълнения в разпоредбите за корекции на ползван данъчен кредит и изменения в правилата за тяхното извършване; Право на данъчен кредит по повод на дерегистрация и последваща регистрация; Право на данъчен кредит по чл. 97а ЗДДС; Общ преглед на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2018 г. и очаквани промени - 2019 Особености при годишното облагане на доходите, придобити от физическите лица през 2018 Ред и условия за ползване на данъчните облекчения. Други актуални теми по прилагането на ЗДДФЛ. Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка. Посочете и вариант избрани модули / модул В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение. За контакт: тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net Денислава Рускова Всеки Модул включва: лекции 8 учебни часа, две кафе паузи, материал презентация. Участниците ще получат сертификат за участие в обучение. ЦЕНИ Участие в един модул 160лв. без ддс / съответно 192лв. с ддс За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 150лв. без ддс / съответно 180лв. с ддс Участие в два модула 290лв. без ддс или съответно 348лв. с ддс За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 270лв. без ддс или съответно 324лв. с ддс Участие в трите модула 390лв. без ддс или съответно 468лв. с ддс За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 370лв. без ддс или съответно 444лв. с ддс БАНКОВИ СМЕТКИ Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22 Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

Лектори

Д. ВОЙНОВ В. МИКОВА ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА   Р. РУСКОВ Д. ПЕТКОВА
Д. ВОЙНОВ В. МИКОВА ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА Р. РУСКОВ Д. ПЕТКОВА

Димитър Войнов - ЗКПО Димитър Войнов притежава експертен опит в областта на данъчното облагане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане. В периода от 2000 г. до 2011 г. е експерт в дирекция „Данъчна политика” при Министерство на финансите, като взима активно участие в: разработването на проекта на Закон за корпоративното подоходно облагане и последващите законопроекти за изменение и допълнение на закона; процеса на въвеждане в националното законодателство на европейското право в областта на преките данъци и счетоводството; изготвянето на указания и становища по прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане и счетоводното законодателство; работни срещи на международно и национално ниво в областта на корпоративното подоходно облагане. В периода от 2011 г. до ноември 2016 г. е преподавател в НАП, където провежда обучения в областта на данъчното и счетоводното законодателство. Номиниран е за служител на годината на Централно управление на НАП за 2012 г. От ноември 2016 г. работи на свободна практика като лектор, данъчен експерт и консултант в областта на корпоративното подоходно облагане и счетоводството. Има редица публикации в областта на преките данъци и счетоводството. Зорница Димитрова - експерт по осигурително законодателство Започва работа в Националния осигурителен институт през 1997 г. като участва в изграждането на модерната система за обществено осигуряване, създадена със Закона за фонд „Обществено осигуряване“. От 2001 г. оглавява отдел „Осигурително законодателство“ и участва във формирането на методологията по прилагане на новоприетия Кодекс за социално осигуряване. Следвайки професионалните си интереси, след прехвърлянето на дейността по събиране на осигурителните вноски от Националния осигурителен институт към Националната агенция за приходите през 2006 г., тя започва работа в НАП като началник отдел „Данъчно-осигурителна практика“ към дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ София. В продължение на десет години участва при формирането на методологията и практиката на НАП по прилагане на осигурителното законодателство. Проявява специален интерес към международното право, като участва във въвеждането на европейското законодателство в областта на свободното движение на хора при приемането на България в Европейския съюз, а след това при практическото му прилагане. Понастоящем е адвокат и консултант на свободна практика в сферата на социалното осигуряване. Сътрудничи на водещите счетоводни печатни издания, има богат опит при разясняване на осигурителното законодателство като лектор на бизнес клиенти и на органите по приходите от НАП. Адвокат Росен Русков Завършил е Юридическия Факултет на СУ “Климент Охридски” Специализира данъчно право – ДДС Член на Камарата на данъчните консултанти Автор на пълни коментари по ЗДДС: Търговско право за счетоводители,икономисти,финансисти и данъчни инспектори Автор е на десетки публикации по съществени данъчни въпроси. Има изключително богата практика по казуси, свързани с прилагането на ЗДДС и практическото приложение на ЗДДС и ППЗДДС. Даниела Петкова е завършила „Финанси и кредит“ в СА „Д. А. Ценов“ гр. Свищов. Работи в системата на данъчната администрация от 1995 г. В периода 1995 г. – 2003 г. е била ревизиращ орган в данъчната администрация. В момента е главен експерт по приходите, методолог по прилагането на ЗДДФЛ в Националната агенция по приходите. Величка Микова е главен експерт - юрист към КНСБ в областта на трудовото и социално законодателство. Завършила е право в Софийски университет “Св.св. Климент Охридски” и Европейски науки- Право на ЕС в Университет Нанси-2, Франция . Участва в работни групи и комисии към НСТС и МТСП по законопроекти от областта на трудовото и социално законодателство, Участвала е в работата на парламентарната комисия по социална политика и демографски въпроси в 43-то НС, в непосредствени преговори по сключване на колективни трудови договори в структури на КНСБ, даване на юридически консултации на граждани, на синдикалисти и работодатели. Член на Комисията по трудово законодателство към Националния съвет по тристранно сътрудничество.Член на работната група към ЕКП по Основните права и спорове пред съда на Европейския съюз.Автор на част от Коментара по прилагане на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, издание на КНСБ и фондация “Фридрих Еберт” Автор на част от наръчници по Колективно трудово договаряне и трудово право., издателство на КНСБ и др.

Коментари

Популярни обучения