Трансферно ценообразуване. Нови правила за изготвяне на документацията

28 януари 2019 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Десислава Калудова, главен експерт по приходите в ЦУ на НАП

Програма на семинара: Трансферно ценообразуване – понятие и причини за законово регулиране. Правна регламентация в България (ЗКПО и ДОПК). Международно утвърдени правила за регулиране на трансферните цени (Ръководство на ОИСР). Принцип на независимите пазарни отношения (НПО) – международен стандарт за определяне на пазарните цени. Методи за определяне на пазарните цени (МОПЦ): – Йерархия на методите (Наредба № Н-9) – Принцип на най-подходящ метод спрямо обстоятелствата на случая, възприет от ОИСР през 2010 г. (Ръководство на ОИСР, Глава II, част I) Анализ на съпоставимостта. Традиционни методи за определяне на пазарните цени: Метод на сравнимите неконтролирани цени. Казус. Метод на пазарните цени. Казус. Метод на увеличената стойност. Казус. Нетрадиционни методи за определяне на пазарните цени: Метод на транзакционната нетна печалба. Казус. Метод на разпределената печалба. Казус. Нови правила за изготвяне на документация за целите на трансферното ценообразуване: Задължени лица Съдържание на документацията Срокове Санкции Въпроси. Участниците в обучението получават сертификат за участие. Китов Център гарантира винаги високо качество. Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси. Ефективни обучения в малки групи. Цена 170 лева без ДДС. При регистрация до 31 декември 2018 г. – 15% отстъпка от цената. Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Краен срок за записване – до попълване на местата. Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Лектори

Десислава Калудова
Десислава Калудова

главен експерт по приходите в ЦУ на НАП, дирекция СИДДО

Коментари

Популярни обучения