Международни стандарти за финансово отчитане

Петдневен курс в два модула

22 – 24 октомври 2018 г., 10.00 – 17.15 ч. – I модул 29 – 30 ноември 2018 г., 10.00 – 17.15 ч. – II модул София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Катя Драгийска, регистриран одитор, доц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор Програма І модул 22 октомври 10.00 – 17.15 ч. Катя Драгийска МСС 16 – Имоти, машини и съоръжения МСС 38 – Нематериални активи МСС 40 – Инвестиционни имоти МСФО 5 – Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности МСС 36 – Обезценка на активи МСС 37 – Провизии, условни пасиви и условни активи МСС 23 – Разходи по заеми 23 октомври 10.00 – 17.15 ч. Катя Драгийска МСС 2 – Материални запаси МСФО 15 – Приходи от договори с клиенти МСС 12 – Данъци върху дохода МСС 17 – Лизинг 24 октомври 10.00 – 17.15 ч. Бойка Брезоева МСС 32 – Финансови инструменти: представяне МСФО 9 – Финансови инструменти МСФО 7 – Финансови инструменти: оповестяване МСФО 13 – Оценяване по справедлива стойност МСС 34 – Междинно финансово отчитане ІІ модул 29 ноември 10.00 – 17.15 ч. Бойка Брезоева МСФО 3 – Бизнескомбинации МСФО 10 – Консолидирани финансови отчети МСС 28 – Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия МСФО 2 – Плащане на базата на акции МСС 33 – Нетна печалба на акция 30 ноември 10.00 – 17.15 ч. Катя Драгийска МСС 20 – Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ МСС 8 – Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки МСС 10 – Събития след края на отчетния период МСС 1 – Представяне на финансови отчети МСС 7 – Отчети за паричните потоци МСФО 11 – Съвместни предприятия Участниците в обучението получават сертификат за участие. Китов Център гарантира винаги високо качество. Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси. Ефективни обучения в малки групи. Цена: 880 лв. без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка. Запиши се Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF В цената са включени материали, кафе паузи и обяди – кетъринг „Мати Ди”. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Краен срок за записване – до попълване на местата. Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Лектори

Бойка Брезоева
Бойка Брезоева

регистриран одитор

Катя Драгийска
Катя Драгийска

регистриран одитор

Коментари

Популярни обучения