Ефективен екип

интерактивно обучение

Цели на обучението: Запознаване с характеристиките на екипа, екипните фази и процеси; Развиване на умения за разпознаване на екипните роли; Надграждане на умения за постигане на ефективност в работата на екипа; Изграждане на доверие и сътрудничество. Подход: Интерактивно обучение, в основата на което е балансът между необходимите базисни познания и упражняването на съответните умения за екипно взаимодействие. В разнообразни симулации и ролеви игри участниците ще могат да изпробват в защитена среда основните умения за екипно взаимодействие и изграждане на доверие, като ще получават обратна връзка относно начина, по който се справят. Акцент в обучението е и разширяване на себепознанието на участниците относно типичните за самите тях екипни роли посредством попълване на самооценъчен въпросник. Програма за обучение: 12 ноември Отваряне на обучението и представяне на целите. Запознаване на участниците. Приемане на времева рамка и правила на работа. Споделяне на затруднения, свързани с работата в екип; Същност на екипа. Условия една група да се нарече екип. Видове екипи. Значение на екипната работа за повишаване на ефективността. Пет фази в развитието на всеки екип. Упражняване на уменията за идентифициране на фазите. Ролята на ръководителя в хода на развитие на екипа; Екипни роли според класификацията на Белбин. Ролеви поведения, свързани с изпълнението на целите и задачите. Попълване на тест на Белбин за ролите в екипа. Резултати от теста. Дискусия; Емоционалната интелигентност на един екип. Въпроси и закриване на първия ден. 13 ноември Организация на работата в екипа. Разпределяне на задачите и отговорностите. Подход на шестте въпроса. Фактори, които оказват влияние върху успеха и ефективността на екипа. Ролева игра за работа в екип; Микроклимат в екипа. Принципи, правила и норми в екипа. Формални и неформални екипи. Какво сплотява един екип. Модел на Ленчони – петте проблема на един екип и тяхното успешно разрешаване. Упражнение. Даване на обратна връзка и нейното значение за ефективността на екипната работа. Затваряне на обучението и формулиране на индивидуални цели за развитие на уменията за работа в екип. Участниците в обучението получават сертификат за участие. Китов Център гарантира винаги високо качество. Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси. Ефективни обучения в малки групи. Цена 340 лева без ДДС. Сумата се превежда по новата сметка на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка. В цената са включени материали, кафе-паузи и обяди – кетъринг „Матти Ди”. www.kitovcenter.com

Коментари

Популярни обучения

Ефективен екип

София, 11 ное, 2018