Дуалното обучение - предизвикателства пред бизнеса и образователните институции, 12 септември 2019 г., гр. София, Интерпред – СТЦ София

Германо-Българската индустриално-търговска камара и „РААБЕ България“ най-сърдечно Ви канят на семинар: ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БИЗНЕСА И ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

12.09.2019 г., София в конферентната зала на ГБИТК, „Интерпред – СТЦ София“, сграда А, ет. 3, бул. „Драган Цанков“ 36. Програма на събитието: 8.30–9.00 ч. Регистрация на участниците 9.00–10.30 ч. Сключване на договор между училището и предприятието – особености, клаузи, условия. Уведомяване на Инспекцията по труда и получаване на разрешения за прием на работа на лица от 16 до 18 години – документи и стъпки. Обучение на наставниците. Права и задължения на наставниците. Здравословни и безопасни условия на труд: видове инструктажи и обучение по ЗБУТ на обучаваните лица, работно и предпазно облекло. 10.30–11.00 ч. Кафе пауза 11.00–12.30 ч. Сключване на договор (примерен) с наставниците, назначаване, заповед, работно време, право на отпуск, почивка, дисциплинарна и имуществена отговорност на наставника; прекратяване на договор, обезщетения. Сключване на договор (примерен) с обучаваните лица, назначаване, заповед, работно време, право на отпуск, почивка, какво могат да подписват лицата и какво техните родители/ настойници; трудово досие при договор за дуално обучение; дисциплинарна и имуществена отговорност на обучаваните лица; прекратяване на договор, обезщетения. 12.30–13.30 ч. Обяд 13.30–15.00 ч. Подаване на уведомление в НАП за сключените договори с наставниците, Осигуряване на лица с договор за дуално обучение. Парични обезщетения и помощи – общо заболяване и майчинство: отчитане и подаване в НОИ. Изплащане на възнаграждения на обучаваните лица и ЗДДФЛ на лица с договор за дуално обучение. Социални придобивки при договор за дуално обучение и тяхното облагане. Заплащане, допълнителни бонуси и възнаграждение на наставниците. 15.00–15.30 ч. Кафе пауза 15.30–17.00 ч. Германската система за обучение на обучители/наставници в България. Добри практики в дуалното обучение. Място и роля на ГБИТК като партньор в дуалното обучение в България 17:00 ч. Оценка и раздаване на сертификати Лектори: Теодора Дичева – дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Юрист, експерт по трудово право. Величка Микова – юрист, експерт по трудово право Зорница Димитрова – юрист, експерт по осигуряване с дългогодишен опит в НОИ и НАП Кармен Вранчев – мениджър „Дуално обучение“, ГБИТК Такса за участие: За членове на ГБИТК – 190 лв. без вкл. ДДС. За нечленове – 220 лв. без вкл. ДДС, с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, работен обяд – тип сандвич, сертификат (без квалификационни кредити) за преминато обучение. За заявка, последвайте линка: https://bulgarien.ahk.de/bg/events/seminar-duale-berufsausbildung-herausforderungen-fuer-unternehmen-und-bildungseinrichtungen/ Тел.: 02 974 17 79 Тел.: 0879 54 54 26 Е-мейл: service@raabebg.com

Коментари

Популярни обучения