Данъчно третиране по ЗКПО при преобразуване на търговски дружества и прехвърляне на предприятие

-

1 юли 2019 г., 10.00 – 17.15 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство Програма на семинара: Форми на преобразуване за данъчни цели - вливане; сливане; разделяне; отделяне; прехвърляне на обособена дейност; замяна на акции Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при: преобразуващите се дружества; приемащите и новоучредените дружества; акционерите и съдружниците в дружествата, участващи в преобразуването Активи и пасиви, предмет на преобразуване. Подаване на документи в НАП във връзка с преобразуването: данъчен амортизационен план; справка за неамортизируемите активи Специфични въпроси, свързани с данъчното третиране по ЗКПО при преобразуване на дружества: авансови вноски; пренасяне на загуби; слаба капитализация; по-ранна дата за счетоводни цели; други. Данъчно третиране при преобразуване на дружества, което не отговаря на изискванията на ЗКПО за прилагане на специфичния режим на облагане. Прехвърляне на предприятие по чл.15 от Търговския закон. Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при: отчуждителя; правоприемника Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10% отстъпка. Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В цената са включени материали, кафе – паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Коментари

Популярни обучения