Еко Сълюшънс
 „Водене на отчетност за дейностите по отпадъци – преход към новата Национална информационн
210.00 лв. с ДДС
до 14-11-2017

„Водене на отчетност за дейностите по отпадъци – преход към новата Национална информационн


16-11-2017 до 16-11-2017 10.00
Изтегли програма


Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: инж. Станислав Николов и Веселин Панайотов

Обучение на тема: „Водене на отчетност за дейностите по отпадъци – преход към новата Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)

 

Обучение за разясняване на изискванията към воденето на отчетност по отпадъци.​​
     
Организатори на обучението са фирми 

АСОЦИАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (АСУОС) е институционален партньор за провеждане на обученията.
​​
Отправна точка за провеждане на обучението е влизащото в сила от 01.01.2018 г. изискване, поставено в. чл. 48, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците, отчетността и предоставянето на информация, да се извършва чрез Национална информационна система "Отпадъци" (НИСО), поддържана от ИАОС.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с новите, както и с действащи вече нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с отчетността на отпадъците, както и да получат практически насоки за конкретното прилагане на законодателните актове в тяхната ежедневна работа.  
§ ​Ще представим и разясним спецификите на действащата нормативна база, касаеща отчитането на отпадъците, изискванията към различните документи и отчетни книги, които съпътстват образуването и съхраняването на мястото на образуване на отпадъци, събирането и транспортирането, както и третирането на отпадъци.
§Ще обсъдим очакваните промени на нормативни актове, както и задължителното отчитане от 01.01.2018 г. в НИСО.
§Ще дадем примери за регистрация, водене на отчетност и изготвяне на документи в НИСО. Ще обърнем внимание на тънките моменти и ще ви покажем новите такива.
§ Ще разгледаме в детайли изискванията за попълване на отделните приложения на отчетни книги и годишните отчети по отпадъци.
§ Ще даваме примери от практиката си и ще анализираме реални ситуации.
§ Ще имате възможност да задавате въпроси и да споделяте казуси, с разрешаването на които срещате затруднения.

 

Обучението ще се проведе с група от ограничен брой участници, включващо теоретична лекция, подкрепена с практически примери и дискусия. Подходящ е за:
§ Лица, отчитащи количествата отпадъци, които се образуват, биват транспортиране, предварително обработвани, оползотворявани или обезвреждани.
§ Лица отговорни за управлението и работата с производствени, опасни и строителни отпадъци на територията на производствени предприятия, на площадки за извършване на дейности с отпадъци, на депа за отпадъци и др.;
§ Лица, извършващи дейности с отпадъци: лица, извършващи транспортиране отпадъци; оператори на съоръжения за подготовка за оползотворяване и рециклиране на отпадъци; оператори на площадки за съхраняване и третиране на отпадъци; лица, извършващи оползотворяване в обратни насипи, лица, които обезвреждат отпадъци.

 

Водещи на обучението са инж. Станислав Николов и Веселин Панайотов - консултанти по околна среда.
Продължителност: 1 ден, от 10.00 до 17.00 часа.

Място на провеждане в гр. София: ул. "Сердика№ 13, Бизнес център, ет. 2. Сградата се намира в близост до Министерство на околната среда и водите.
Отстъпка 10%: за членове на АСУОС, при ранни записвания до 10.11.17 г., при участие на повече от един участник от една и съща фирма, или при участие и в обучение на тема: "Актуални изисквания при управлението на производствени, опасни и строителни отпадъци", което ще се проведе на 15-ти и 22-ри ноември, съответно в гр. София и гр. Варна. 
В посочената сума са включени: удостоверение за преминатото обучение, помощни материали и презентация на хартиен носител, които ще служат на участниците по време на обучението, както и допълнителни инструкции, указания и презентация, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците след края на обучението.

Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението. 

Банкова сметка за внасяне на таксата за участие:
Получател: „ЕКО СЪЛЮШЪНС” ЕООД

IBAN: BG38STSA93000023945020

BIC: STSABGSF

Име и клон банката: Банка ДСК

 

Регистрация можете да направите като заплатите таксата за участие и се обадите на някой от посочените по-долу мобилни номера или изпратите заявка за участие на един от посочените имейли, като представите следната информация: трите имена и длъжност на лицето, което ще присъства; телефон и имейл за връзка; наименование и адрес на представляваното юридическо лице; данни за издаване на фактура.

За информация и регистрация
: 0888 956 901 | 0877 774 215 
|office@ecosolutions.bg | stanislav.nikolov@fortisfacility.com   

 

Адрес: София гр. София: ул. "Сердика" № 13, Бизнес център, ет. 2.
comments powered by Disqus