Проадвайс Ко ЕООД
Годишно приключване на 2017 г. и промени за 2018 г. в ЗДДФЛ, ЗКПО, Осигуряването
240.00 лв. с ДДС
до 05-12-2017

Годишно приключване на 2017 г. и промени за 2018 г. в ЗДДФЛ, ЗКПО, Осигуряването


07-12-2017 до 08-12-2017 9:30-17:30

0879 530473; 0886847933
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Зорница Димитрова, Лорета Цветкова, Димитър Войнов

07 декември 2017 год.

9:30 – 17:30

Осигуряване и ЗДДФЛ 2017 г. и промени за 2018 г.

Практики в осигуряването, промени за 2018 г.

1. Сумирано изчисляване на работното време. Промени през 2017 г.
 • Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, касаещи сумираното изчисляване на работното време:
 • Внасяне на осигурителни вноски и подаване на декларации при сумирано изчисляване на работното време.
 • Определяне на минимален и максимален осигурителен доход
 • Попълване на Декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“

2. Промени в ДОПК през 2017 г.

 • Ангажиране на отговорност на управителя за неплатени задължения на дружеството.
 • Обмен на информация между данъчните администрации в различните държави:
 • информация за доходи;
 • информация за сметки;
 • информация за отчети по държави на мултинационални групи предприятия;
 • информация за трансгранични данъчни становища и предварителни споразумения за ценообразуване

Кафе пауза

3. Осигурителни вноски върху разходите за активи, използвани за „лични нужди“

4. Внасяне на осигурителни вноски върху възнагражденията по граждански договор.

 • Определяне на месечния осигурителен доход.
 • Срокове за внасяне на вноските.
 • Подаване на декларации обр. №1 и №6.

5. Изплащане на възнаграждения за личен труд на собственици, съдружници в търговски дружества.

Обедна почивка

Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

 1. Новите моменти в ЗДДФЛ, които са в сила от 01.01.2017 г. (облагаеми и необлагаеми доходи, нови условия за ползването на данъчните облекчения, данъчно облекчение за направени безкасови плащания, данъчно третиране на доходите от печалби и награди и др.). Разглеждане на възникнали казуси по прилагането им  в практиката на НАП.
 2. Актуални казуси, свързани с доходите от трудови правоотношения (командировъчни пари, непарични доходи, социални разходи и т.н.). Казуси от практиката.
 3. Годишно облагане на доходите от трудови правоотношения. Данъчни облекчения за 2017 г.

Кафе пауза

4. Особености при подаването на декларация за дължимите данъци по ЗДДФЛ за четвъртото тримесечие на 2017 г.

5. Годишни задължения за 2017 г. и коментар по свързаните с тях въпроси:

 • Предоставяне на информация в НАП за доходи, изплатени/начислени в полза на чуждестранни физически лица – установени за данъчни цели в държави – членки на ЕС;
 • Попълване и подаване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица за 2017 г.;
 • Подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2017 г.

 6. Дискусия. Разглеждане на въпроси по прилагането на закона, предварително зададени от участниците или поставени по време на семинара.

08 декември 2017 год.

9:30 – 17:30

ЗКПО – Годишно данъчно приключване на 2017 г.

Промени в ЗКПО през 2017 г.

 • Отразяване на коригиращи събития и счетоводни грешки
 • Подаване на коригираща годишна данъчна декларация след 31 март
 • Подаване на декларации по електронен път

Кафе пауза

Практика във връзка с данъчно третиране по ЗКПО при използване на фирмени активи и за лични нужди:

 • избор на облагане
 • разходи, подлежащи на облагане
 • данъчна основа
 • документална обоснованост
 • деклариране и внасяне

Казусът “Каса и скрито разпределение на печалба”.

Обедна почивка

Годишното данъчно приключване на 2017 г.

 • Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
 • Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
 • Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
 • Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)
 • Данъчно третиране при допускане на счетоводни и други грешки
 • Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
 • Данъчно третиране на дивиденти
 • Данъчно третиране при преобразуване на дружества (вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност и замяна на акции)
 • Данъци върху разходите

Кафе пауза

Промени в ЗКПО и счетоводното законодателство, свързани с намаляване на административната тежест върху бизнеса.

Промени в ЗКПО през 2018 г.

 

Такса за ранно записване и плащане до 31.10.2017 г.: 240 лв.
Такса за 1 участник до 25.11.2017 г.: 280 лв.
Такса за записване и плащане след 25.11.2017 г.: 320 лв.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали от семинара, 2 кафе-паузи /кафе или чай, мин. вода/.
Всеки участник получава сертификат.

Срок за записване: до 05.12.2017 г. или до изчерпване на местата

 

Регистрация на: http://www.proadvisebg.com/2805

Таксата се заплаща по банков път след регистрация и по проформа фактура.

 

За контакт: 0886847933
Адрес: София гр. София, ВЕНУС конферентен център
comments powered by Disqus