Плевен “ДАНЪЧНО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2017” 20 - 22.11.17
0.00 лв. с ДДС
до 15-11-2017

Плевен “ДАНЪЧНО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2017” 20 - 22.11.17


20-11-2017 до 22-11-2017 9

0888807911
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: ДИМИТЪР ВОЙНОВ – експерт по ЗКПО ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА –експерт по осигурително право адвокат РОСЕН РУСКОВ –експерт по ЗДДС

 

МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ – гр. ПЛЕВЕН

 

“ДАНЪЧНО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2017”

20.11.2017г. – 21.11.2017г. – 22.11.2017г.

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017г., ОСИГУРЯВАНЕ, АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ЗДДС

Лектори:

ДИМИТЪР ВОЙНОВ – експерт по ЗКПО

ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА –експерт по осигурително право

адвокат РОСЕН РУСКОВ –експерт по ЗДДС

Място на провеждане:

Хотел Ростов, Плевен

 

МОДУЛ 1 ЗКПО - 20.11.2017г.

 

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017г.

Лектор: ДИМИТЪР ВОЙНОВ – експерт по ЗКПО

8 уч.часа лекции, две кафе паузи, обяд, материал в електронен вид, пособия за писане,консултация

Начало 9:00ч.

 

Промени в ЗКПО през 2017 г.

-       подаване на коригираща годишна данъчна декларация след 31 март

-       подаване на декларации по електронен път

-       отразяване на коригиращи събития и счетоводни грешки

 

Практика във връзка с данъчно третиране по ЗКПО при използване на фирмени активи и за лични нужди:

-       избор на облагане

-       разходи, подлежащи на облагане

-       данъчна основа

-       документална обоснованост

-       деклариране и внасяне

 

Казусът " Каса и скрито разпределение на печалбата"

 

Годишното данъчно приключване на 2017 г.:

-       Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)

-       Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)

-       Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)

-       Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение)

-       Данъчно третиране при допускане на счетоводни и други грешки

-       Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина

-       Данъчно третиране на дивиденти

-       Данъчно третиране при преобразуване на дружества (вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност и замяна на акции)

-       Данъци върху разходите

 

Предстоящи промени в ЗКПО и счетоводното законодателство, свързани с намаляване на административната тежест върху бизнеса. Предстоящи промени в ЗКПО през 2018 г. (Промените ще бъдат разгледани, в случай че те са приети към датата на провеждане на семинара).

 

 

МОДУЛ 2 ОСИГУРЯВАНЕ– 21.11.2017г.

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВНАСЯНЕТО НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ПРЕЗ 2017г. ПРОМЕНИ В ДОПК.

Лектор:ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА – експерт по осигуряване

6 уч.часа лекции, две кафе паузи, материал в електронен вид, пособия за писане,консултация

Начало: 10:30ч.

 

 1. Внасяне на осигурителни вноски върху средствата за сметка на социалните разходи. Промени в сила от 1 януари 2017 г. Попълване на декларация обр. №1. Социални разходи, върху които не се внасят осигурителни вноски. Съдебна практика.
 2. Осигурителни вноски върху разходите за активи, използвани за „лични нужди“.
 3. Внасяне на вноски и подаване на декларации обр. №1 и №6 при незаконно уволнение и изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ.
 4. Внасяне на осигурителни вноски върху възнагражденията по граждански договор.
  • Определяне на месечния осигурителен доход.
  • Срокове за внасяне на вноските.
  • Подаване на декларации обр. №1 и №6.
 5. Внасяне на осигурителни вноски за чужди граждани, работещи в България.
 • Вноски за граждани на държави-членки на ЕС.
 • Вноски за граждани на трети държави.
  • Особености при осигуряване на чужденци, работещи по договор за управление и контрол.
  • Особености при осигуряване на чужденци, собственици или съдружници в търговски дружества.
 1. Внасяне на осигурителни вноски при командироване в държава-членка на ЕС.
 2. Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в сила от 4 август 2017 г. Отговорност на собствениците и управителите на търговски дружества за задължения на дружеството.

 

МОДУЛ 3 ЗДДС - 22.11.2017г.

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ЗДДС от 2017г.

Лектор: адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС

6 уч.часа лекции, две кафе паузи, материал в печатен вид, пособия за писане,консултация

Начало: 10:30ч.

Теми:

1. Процедурата по чл. 73а ЗДДС, при закъсняло самоначисляване на ДДС при ВОП на стоки и услуги;

2. Разлика между анулиране на фактури и издаване на кредитни известия;

3. Данъчно събитие и изискуемост на ДДС – разлики и специфични случаи;

- общо понятие за данъчно събитие и изискуемост на ДДС;

- авансово плащане и данъчно събитие за местни доставки;

- авансово плащане и данъчно събитие за внос, износ, ВОД, ВОП, трансгранични услуги;

- авансово плащане преди регистрация;

- доставки с непрекъснато или периодично изпълнение;

4. Специални случаи на данъчна основа;

- общо понятие и плащане от трето лице;

- увеличения на данъчната основа;

- гаранции и сервизиране;                      

- търговски отстъпки, насрещна „бонус” фактура;

- суми за покриване на разходи за сметка на „получателя”;

- данъчна основа при замяна на стоки и/или услуги(бартер);

- пазарна цена;

5. ВОП „по идентификация” по чл. 62, ал. 2 ЗДДС;

6. Продажби по чл. 131 ЗДДС;

7. Сделки с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС;

8.Предстоящи промени – 2018г.

 

За желаещите да получат удостоверение за преминати часове обучение - моля, заявете предварително при записването, че ще Ви е необходим документ за отчитане на часове!

 

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg

с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.

В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.

Може да изпратите предварително въпрос, който Ви интересува и искате да се дискутира, на magisterd@abv.bg

За контакт: тел. 08888 07 911

Е–mail: magisterd@abv.bg  

  www.magisterdixit.net 

Денислава Рускова 

ЦЕНИ 
Участие в модул 1 - ЗКПО:

За един участник – 100лв. / 120лв. с ддс


Участие в модул 2 - ОСИГУРЯВАНЕ:
За един участник – 90лв. / 108лв. с ддс

 

Участие в модул 3 - ЗДДС:
За един участник – 90лв. / 108лв. с ддс

 

ПРИ ЗАПИСВАНЕ И ЗА ТРИТЕ МОДУЛА - ПАКЕТНА ЦЕНА ( М1, М2, М3 ) ОТ 260лв. без ддс или съответно 312лв. с ддс за участник!


 

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк

BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

 

 

Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк

  BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56

 

      Вижте разплащателната ни политика и срокове за анулации на нашия сайт www.magisterdixit.net в раздел общи условия!!!!!!!

Срок за уведомяване на записалите се участници за недостатъчен минимален брой курсисти  три дни преди датата на семинара(Внесените суми се възстановяват изцяло или се прехвърлят за следваща дата – по избор на участника)

Със записването и заплащането на таксата за участие в семинара, се приема, че съответният участник е запознат с офертата и приема условията по разплащателната политика и сроковете за анулации, касаещи конкретното мероприятие.

 

Адрес: Плевен хотел Ростов
comments powered by Disqus