Китов Център
МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ
1,020.00 лв. с ДДС
до 20-11-2017

МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ


25-10-2017 до 23-11-2017 10.00 - 17.15

02/9515854
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Катя Драгийска, Бойка Брезоева

Програмата е съобразена с изискванията на ИДЕС за ежегодна квалификация на дипломираните експерт счетоводители и регистрирани одитори.

25-27 октомври 2017 г., 10.00 – 17.15 ч. I модул
22-23 ноември 2017 г., 10.00 – 17.15 ч. II модул

София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33 а
ЛекториКатя Драгийска,  Бойка Брезоева

 25 октомври 10.00 – 17.15 ч.  Катя Драгийска

 • МСС 16 – Имоти, машинии съоръжения
 • МСС 38 – Нематериални активи
 • МСС 40 – Инвестиционни имоти
 • МСФО 5 – Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности
 • МСС 36 – Обезценка на активи
 • МСС 37 – Провизии, условни пасиви и условни активи
 • МСС 23 – Разходи по заеми

 

26 октомври 10.00 – 17.15 ч.  Катя Драгийска

 • МСС 2 – Материални запаси
 • МСС 15 – Договори с клиенти
 • МСС 12 – Данъци върху доход
 • МСС 20 – Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства предоставени от държавата и оповестяване на държавна помощ
 • МСС 17 – Лизинг

 

27 октомври 10.00 – 17.15 ч.  Бойка Брезоева

 • МСС 32 – Финансови инструменти: представяне
 • МСФО 9 –  Финансови инструменти
 • МСФО 7 – Финансови инструменти: оповестяване
 • МСФО 13 – Оценяване по справедлива стайност
 • МСС 34 – Междинно финансово отчитане

 

22 ноември 10.00 – 17.15 ч.  Катя Драгийска

 • МСС 8  –  Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки
 • МСС 10 – Събития след края на отчетния период
 • МСС 1 – Представяне на финансови отчети
 • МСС 7 – Отчети за паричните потоци
 • МСФО 10 – Консолидирани финансови отчети
 • МСФО 11 – Съвместни предприятия
 • МСС 28 – Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия

 

23 ноември  10.00 – 17.15 ч.  Бойка Брезоева 

 • МСФО 3 – Бизнескомбинации
 • МСФО 2 – Плащане на базата на акции
 • МСС 17 – Лизинг
 • МСС 28 – Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия
 • МСФО 10 – Консолидирани финансови отчети
 • МСС 33 – Нетна печалба на акция

 

Участниците в обучението получават сертификат.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

ЦЕНА до 31-ви август – 800 лв. без ДДС. Цената е промоционална и към нея не се начисляват допълнителни отстъпки.


Редовна цена 880 лв. без ДДС

 

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF
В цената са включени материали, много кафе – “Кабо Верде” и вкусен  обяд от
„Матти Ди”.
В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.
Краен срок за записване до попълване на местата.
Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане

Адрес: София зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
comments powered by Disqus