Китов Център
НОВИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ ЗА ПРИХОДИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
204.00 лв. с ДДС
до 25-09-2017

НОВИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ ЗА ПРИХОДИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ


26-09-2017 до 26-09-2017 10.00 - 17.15

02/9515854
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Катя Драгийска, Бойка Брезоева

26.09. 2017 г., 10.00 – 17.15 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
Лектори: Катя Драгийска, Бойка Брезоева

 

10.00 – 13.15 ч. Лектор Катя Драгийска

МСФО 15 Приходи от договори с клиенти

 1. Признаване
  • Идентиициране на договор с клиент – одобряване на договора, идентифициране на страните, правата на страните и сумите за плащане по договора, идентиициране на търговската същност на договора и определяне на вероятността за получаване на договореното възнаграждение.
  • Идентифициране на задължение за изпълнение.
  • Уреждане на задължения за изпълнение.
  • Измерване – определяне на цената на сделката.
 1. Разходи по договора
  • Допълнителни разходи за постигане на договор.
  • Разходи направени при изпълнението на договор с клиент.
 2. Значими преценки при прилагането на МСФО 15 Приходи от договори с клиенти.
 3. Представяне.
 4. Оповестяване.

 

 

14.00 – 17.15 ч. Лектор Бойка Брезоева 

 1. МСФО 9 Финансови инструменти – цел, история на проекта за стандарта и основни промени в сравнение с МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване.
 1. Признаване и класификация на финансовите активи и финансовите пасиви

2.1. Първоначално признаване и оценяване на финансови активи и финансови пасиви.

2.2. Класификация на финансовите активи.

а.  Категории финансови активи според МСФО 9 – дългови инструменти, капиталови инструменти и деривативи. Сравнение с категориите на МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване.

б. Оценка на бизнес модела и на договорните парични потоци.

2.3. Класификация на финансовите пасиви.

2.4. Финансови активи и финансови пасиви, държани за търгуване.

2.5. Определяне на финансов актив/пасив като оценяван по справедлива стойност през печалбата или загубата.

2.6. Определяне на капиталов инструмент като оценяван по справедлива стойност през друг всеобхватен доход.

2.7. Прекласификация на финансови активи. Сравнение с МСС 39.

 

 1. Последващо оценяване на финансови активи и финансови пасиви

3.1. Финансови активи и финансови пасиви, оценявани по справедлива стойност – през печалбата или загубата и друг всеобхватен доход; определяне на печалба или загуба, отнасяща се кредитния риск на финансови пасиви.

3.2. Финансови активи и финансови пасиви, оценявани по амортизирана стойност.

3.3. Некотирани капиталови инструменти и свързани деривативи.

 

 1. Обезценка на финансови активи и задбалансови ангажименти

4.1. Обща характеристика на модела за обезценка в МСФО 9 (модел на очакваните загуби). Сравнение с МСС 39.

4.2. Подходи на обезценка.

4.3. Оценяване на очакваните кредитни загуби.

4.4. Представяне на очакваните кредитни загуби в отчета за финансовото състояние и оповестяване.

4.5. Преходни разпоредби.

4.6. Преминаване от категории на МСС 39 към категории на МСФО 9. Кореции от преминаването и оценяването на финансовите активи и финансовите пасиви.

 

 1. Счетоводно отчитане на хеджирането – изисквания за прилагане и основни промени в сравнение с МСС 39.

 

Участниците в обучението получават сертификат.

Цена 170 лв. без ДДС

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

 
За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.

В цената са включени материали, много кафе – “Кабо Верде”и вкусен  обяд от
„Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Адрес: София София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
comments powered by Disqus