Еко Сълюшънс
Обучение на тема: Изисквания при съхранението на химични вещества и смеси
210.00 лв. с ДДС
до 26-07-2017

Обучение на тема: Изисквания при съхранението на химични вещества и смеси


27-07-2017 до 27-07-2017 10.00
Изтегли програма


Лектори: инж. Станислав Николов и Веселин Панайотов

 "Изисквания при съхранението на химични вещества и смеси"

 

Обучение за разясняване на изискванията в законодателството и задълженията на лицата, съхраняващи химични вещества и смеси

 

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с новите и действащи вече нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с безопасното съхранение на химични вещества и смеси, както и да получат практически насоки за конкретното прилагане на законодателните актове в тяхната ежедневна работа.  
§ Ще представим и разясним спецификите на действащата нормативна база, касаеща съхранението на химичните вещества и смеси; прилагането на практика на информацията, съдържаща се в информационните листове за безопасност; изискванията към складовете за съхранение; изготвянето на оценка на безопасността на съхранение на химичните вещества и смесите; изготвянето на доклад от извършена класификация на предприятието/съоръжението и др.
§ Ще даваме примери от практиката си и ще анализираме реални ситуации.
§ Ще имате възможност да задавате въпроси и да споделяте казуси, с разрешаването на които срещате затруднения.  

Обучението ще се проведе с група от ограничен брой участници, включващо теоретична лекция, подкрепена с практически примери и дискусия. Подходящо е за:

 

§ Лицата, отговорни за безопасното съхранение на химични вещества и смеси;
§ ​Лицата, имащи право на достъп до складовете с химични вещества и смеси;
§ Лицата, работещи с химични вещества и смеси;  
§ Лицата по чл. 4, т. 10 от Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
§ ​Лицата по чл. 13, т. 3 от Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.

 

Водещи на обучението са инж. Станислав Николов и Веселин Панайотов - консултанти по околна среда и безопасност и здравe при работа.


Продължителност: 1 ден, от 10.00 до 17.00 часа.


Място на провеждане: гр. София: бул. "Княгиня Мария Луиза" № 92, етаж 5

Такса за участие: 175 лева, без ДДС. 

При участие на повече от един участник 10% отстъпка.

Плащането става по банков път. В посочената сума са включени: удостоверение за преминатото обучение, помощни материали и презентация на хартиен носител, които ще служат на участниците по време на обучението, както и допълнителни инструкции, указания и презентация, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците след края на обучението.

Банкова сметка 
за внасяне на таксата за участие:
Получател: „ЕКО СЪЛЮШЪНС” ЕООД

IBAN: BG38STSA93000023945020

BIC: STSABGSF

Име и клон банката: Банка ДСК

 

Регистрация можете да направите като заплатите таксата за участие и се обадите на някой от посочените по-долу мобилни номера или изпратите заявка за участие на един от посочените имейли, като представите следната информация: трите имена и длъжност на лицето, което ще присъства; телефон и имейл за връзка; наименование и адрес на представляваното юридическото лице; данни за издаване на фактура.

За информация и регистрация: 0888 956 901 | 0877 774 215   
​​
Адрес: София гр. София: бул. "Княгиня Мария Луиза" № 92, етаж 5
comments powered by Disqus