Еко Сълюшънс
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: НОВИ ИЗИСКВАНИЯ В ЗУО. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ
210.00 лв. с ДДС
до 27-07-2017

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: НОВИ ИЗИСКВАНИЯ В ЗУО. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ


28-07-2017 до 28-07-2017 10.00
Изтегли програма


Лектори: инж. Станислав Николов и Веселин Панайотов

"НОВИ ИЗИСКВАНИЯ В ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ, ОПАСНИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ"

 

Обучение за разясняване на изискванията към дейностите по събиране, съхраняване и третиране на производствени, опасни и строителни отпадъци  

 

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с новите и действащи вече нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с управлението на отпадъците, както и да получат практически насоки за конкретното прилагане на законодателните актове в тяхната ежедневна работа. 

​​​

§ Ще представим и разясним спецификите на действащата нормативна база, касаеща управлението на отпадъците, тяхната класификация и отчетност, изискванията към съдовете и местата за събирането и съхранението им, както и към транспортирането и третирането.

§ Ще даваме примери от практиката си и ще анализираме реални ситуации.

§ Ще имате възможност да задавате въпроси и да споделяте казуси, с разрешаването на които срещате затруднения​.​

 

Обучението ще се проведе с група от ограничен брой участници, включващо теоретична лекция, подкрепена с практически примери и дискусия. Подходящо е за:

​​ ​

§ Лица отговорни за управлението и работата с производствени и опасни отпадъци на територията на производствени предприятия и на площадки за извършване на дейности с отпадъци;
§ ​Участници в строително-инвестиционния процес: инвеститори (възложители), изпълнители (строители и лица, извършващи разрушаване), проектанти, консултанти, надзорници;
§ ​Лица, извършващи дейности с отпадъци: лица, извършващи транспортиране на строителни отпадъци; оператори на съоръжения за подготовка за оползотворяване и рециклиране на строителниотпадъци; оператори на площадки за съхраняване и третиране настроителни отпадъци; лица, извършващи оползотворяване в обратни насипи.

 

Водещи на обучението са инж. Станислав Николов и Веселин Панайотов - консултанти по околна среда и безопасност и здравe при работа.


Продължителност: 1 ден, от 10.00 до 17.00 часа.


Място на провеждане:  гр. София: бул. "Княгиня Мария Луиза" № 92, етаж 5


Такса за участие: 175 лева, без ДДС. 

При участие на повече от един участник 10% отстъпка.

Плащането става по банков път. В посочената сума са включени: удостоверение за преминатото обучение, помощни материали и презентация на хартиен носител, които ще служат на участниците по време на обучението, както и допълнителни инструкции, указания и презентация, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците след края на обучението.

Банкова сметка 
за внасяне на таксата за участие:
Получател: „ЕКО СЪЛЮШЪНС” ЕООД

IBAN: BG38STSA93000023945020

BIC: STSABGSF

Име и клон банката: Банка ДСК

 

Регистрация можете да направите като заплатите таксата за участие и се обадите на някой от посочените по-долу мобилни номера или изпратите заявка за участие на един от посочените имейли, като представите следната информация: трите имена и длъжност на лицето, което ще присъства; телефон и имейл за връзка; наименование и адрес на представляваното юридическото лице; данни за издаване на фактура.

За информация и регистрация
: 0888 956 901 | 0877 774 215  

​​

|office@ecosolutions.bg  stanislav.nikolov@fortisfacility.com 
Адрес: София гр. София: бул. "Княгиня Мария Луиза" № 92, етаж 5
comments powered by Disqus