Eвропейски център по медиация и арбитраж
Сертифициращо обучение за медиатори
620.00 лв. с ДДС
до 29-06-2018

Сертифициращо обучение за медиатори


06-07-2018 до 15-07-2018 9.30 - 17.00
Изтегли програма

082/820 329
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Елена Славова, адв. Даниела Иванова

Това обучение е практически курс за придобиване на правоспособност за медиатор, съобразно изискванията на чл. 8 и Приложение 2 към чл.9 от Наредба N 2 от 15.03.2007г.,обн. ДВ, бр. 26 от 27.03.2007 г., в сила от 27.04.2007 г.

За курса:

 

 • Напълно съответстващ на българските условия - създаден на база на практиката ни в обучения по управление на конфликти, медиация и процедури по медиация в България през последните 5 години,
 • Изграден въз основа на утвърдени международни модели за обучение по медиация, осъществени от обучителни екипи от Франция, Италия и Германия, на база прякото ни участие в тях,
 • Силна практическа насоченост, която ви дава умения, които сами може да тествате в края на курса.

Реалните знания и умения, които придобивате в процеса на обучение, са:

 

 • Знания за същността и характеристиките на конфликта като социално явление;
 • Знания за особеностите на процедурата по медиация, като алтернативно средство за разрешаване на спорове;
 • Знания за законодателната рамка на медиацията в България и ЕС;
 • Умения за разпознаване на най-често срещаните типове конфликти и причините за възникването им;
 • Умения за прилагане на стратегии за водене на преговори в конфликтна ситуация;
 • Умения за конструктивно разрешаване на конфликти, както и за ефективно посредничество и оказване на подкрепа в конфликтни ситуации;
 • Умения и техники за регулиране на конфликтни отношения и ситуации.

В края на обучението ще можете да разрешавате конфликти като управлявате и довеждате до успешен завършек процедура по медиация.

Към кого е насочено обучението:

Широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или подобрят професионалните си знания и умения в сферата на разрешаването на спорове

Къде ще се проведе обучението:

Обучението ще се проведе в гр.Русе, ул.Фердинанд №3 А, ет.3, офис 7 

Кога ще се проведе обучението:

Панел 1: 06 – 08 юли 2018 г.

Панел 2: 13 - 15   юли 2018 г.

Каква е таксата за участие?

 

 • Таксата за цялото обучение  е 620 лв., включваща учебните материали и кафе паузи, платима не по-късно от 29 юни 2018 г..
 • 10% отстъпка  при внасяне на таксата до 15 юни 2018г.
 • За ранно записване и за студенти  -  520 лв., платими до 2 юни 2018 г.

Срок на записване и заплащане на таксата:

Записването става чрез изпращането на заявка свободен текст чрез формата за контакт или на e-mail: ecmbg@abv.bg

Потвърждаването на записването става след заплащането на авансова такса от 100 лв. или на пълната такса за участие. При отказ на участника, авансовата такса от 100 лв. не подлежи на връщане. При отказ след заплатена пълна такса, на участника се връща пълната сума, като се приспадат 100 лева задължителни административни разходи за обучението.

Таксата се заплаща в брой или на следната банкова сметка:

"Юробанк България" АД

IBAN - BG97 BPBI 7921 1044 8597 01

BIC - BPBIBGSF

Правилата за Сертифициране на медиатори

Сертифициращите курсове имат продължителност 64 часа и се извършват по програма, представена в МП. Учебните материали се актуализират преди всяко обучение, за да отразяват максимално точно промените в нормативната уредба и развитието на медиацията. Курсовете се водят от преподаватели, които са сертифицирани медиатори, с над 7 години опит в обучението и разрешаването на конфликти, специализирали в Германия и Норвегия.

Сертификат се издава на участника при следните условия:

 

 • Минимум 80% посещаемост на учебните занятия
 • Успешно положен писмени изпити първо и второ ниво изготвени на база на преминатия учебен материал.
 • Успешно положен устен изпит.
 • Успешно положен практически изпит.

Заплащането на таксата за обучение по медиация не гарантира издаване на удостоверение за вписване в единния регистър на медиаторите към МП!


 

e-mail: ecmbg@abv.bg

 

tel. 0876605158

Адрес: Русе ул. Фердинад № 3а, ет.3
comments powered by Disqus