Обучение по Разработване на софтуер
0.00 лв. с ДДС
до 28-10-2016

Обучение по Разработване на софтуер


01-11-2016 до 31-07-2018


Моля, споменете Seminari365.com!

Компютърна академия IT STEP е международна компютърна академия, специализираща в областта на компютърното обучение. На 01 октомври стартира обучението в направление "Разработване на софтуер". Програмата на обучението включва:
Процедурно програмиране с използване на езика С.
› Обектно-ориентирано програмиране с използване на езика С++.
› Използване на библиотеката за класове стандартни шаблони STL.
› Разработване на Windows-приложения с използване на Visual C++ и WinAPI: принципи на създаване на Windows-приложения, взаимодействие с елементите за управление, създаване на потребителски интерфейси.
› Теория на базите данни: езикът SQL, проектиране на бази данни, нормализация на бази данни.
› Системи за управление на бази данни: принципи на програмиране на СУБД.
› Microsоft SQL Server, MySQL.
› Програмиране и администриране на Microsoft SQL Server 2014.
› Програмиране на СУБД Oracle.
› Системно програмиране (потоки, процеси, примитиви синхронизации, междупроцесово взаимодействие).
› Мрежово програмиране (сокети, синхронни и асинхронни механизми за обмен на данни, протоколи).
› Разработване на web-страници на езика HTML5 с използване на каскадни таблици на стилове CSS3.
› Езикът на скриптовете JavaScript.
› Разширен език за създаване на Web-страници — XML.
› Създаване на web–приложения в сървъра с помощта на езика на програмиране PHP и технологията AJAX.
› Разработване на приложения с използване на технологията Клиент-Сървър.
› Създаване на приложения за платформа Microsоft .NET:
• Базов език на реализация на .NET решения — С#;
• Библиотека на базови класове BCL;
• Разработване на приложения с използване на Windows Forms;
• Взаимодействие с източниците на данни с помощта на ADO.NET;
• Разработване на приложения с използване на WPF;
• Разработване на сервиз-ориентиррани приложения с използване на Windows Communication Foundation;
› Разработване на web-приложения ASP.NET на езика С# с използване на СУБД MS SQL Server, източници на данни XML и технологията AJAX.
› Създаване на облачни решения с използване на Windows Azure. Програмиране с използване на технологията Java.
› Разработване на приложения за мобилни устройства на базата на ОС Android.
› Разработване на игри.
› Модели на проектиране.
За повече информация: http://itstep.bg/razrabotvane-na-software

Адрес: София бул. Ал. Стамболийски 55, ет.5 и 7
comments powered by Disqus