Образователен Бизнес Център Хермес
Човешки ресурси
0.00 лв. с ДДС
до 24-07-2017

Човешки ресурси


24-07-2017 до 30-08-2017 18.30 - 21.30

02/983 21 13; 0886 984620, 0885 755867
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления.

Професионално обучение по част от професията „Икономист“

Модул: Човешки ресурси

Хорариум: 48 уч часа

 

Курса е с практическа насоченост и е организирано в два модула:

 

МОДУЛ 1 – ТРЗ и личен състав

Кодекс на труда
• Възникване и изменение на трудовото правоотношение
• Работно време и почивки
• Отпуски. Видове отпуски
• Прекратяване на трудовото правоотношение

Кодекс за социално осигуряване
• Държавно обществено осигуряване
• Обезщетения при временна неработоспособност и трудоустрояване
• Обезщетения за майчинство
• Парични обещетения при безработица
• Задължително пенсионно осигуряване

Упражнения
• Изготвяне на ведомости за заплати.
• Оформяне на документи – декларации 1 и 6.
• Изготвяне на УП 2 и УП 3.

МОДУЛ 2 – Управление на човешките ресурси

  • Подбор на персонал
  • Методи за подбор на персонал
  • Оценка на перосанал
  • Програми за развитие на персонала
  • Мотивация на персонала
  • Упражнения.

      Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионалнa квалификация по образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

      Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по-високо образование, медицинско свидетелство удостоверяващо възможността да практикувате професията.

     Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

Адрес: София Образователен бизнес център "Хермес", бул."Шипченски проход" № 63, Индустриална сграда Електроника
comments powered by Disqus