Електронното възлагане, стартиращо от 18.10.2018 г. и актуалните промени в ЗОП - 2018
0.00 лв. с ДДС
до 05-10-2018

Електронното възлагане, стартиращо от 18.10.2018 г. и актуалните промени в ЗОП - 2018


12-10-2018 до 12-10-2018 9,30ч.

0888807911
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: адв. Милана Кривачка – експерт в областта на обществените поръчки

 

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви канят да вземете участие в семинар на 12.10.2018г. в София на тема: 


ПРАКТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ

НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Електронното възлагане, стартиращо от 18.10.2018 г. и актуалните промени в ЗОП - 2018

Лектор: адв. Милана Кривачкаексперт в областта на обществените поръчки 

ДАТА:  12.10.2018г. петък начало 9.30ч.       

МЯСТО:  София, хотел Хемус 

 

Ще се разгледат следните теми:  Новости в нормативната уредба 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (юли 2018)

Със законопроекта се цели:

•             установяване на нормативни правила и условия за поетапно въвеждане и прилагане на електронна платформа за възлагане на обществени поръчки в страната;

•             въвеждане в националното законодателство на задължение за възложителите на обществени поръчки да получават и обработват електронни фактури във връзка с изпълнение на договори за обществени поръчки, в съответствие с изискванията на Директива 2014/55/ЕС;

•             унифициране практиката по прилагане на закона чрез прецизиране на отделни правила и изисквания на закона и подобряване на сътрудничеството между органите по предварителен и последващ контрол по закона, включително с укрепване на някои техни функции.

В законопроекта са предложени и промени, с които се цели развитие на нормативната уредба, както и нейното прецизиране за установяване на еднородна практика.

Предвидено е повишаване на стойностните прагове по чл. 20 от ЗОП съобразно с новите европейски стойности, в сила от 1 януари 2018 г.

Предложено е прецизиране на кръга на лицата, които са задължени да декларират т.нар. лични обстоятелства при участие в поръчки. Кръгът на тези лица се свежда до законните и упълномощени представители на стопанския субект и до членовете на неговите на управителни и надзорни органи. Когато в тези органи членуват юридически лица обстоятелствата се декларират само от физическите лица, които ги представляват по право и по пълномощие.

Въвежда се задължение за възложителите да публикуват на профила на купувача договорите за подизпълнение, а в Регистъра на обществените поръчки - обявление с информация за всички допълнителни споразумения към договорите, независимо от  правното основание за тяхното изменение.

Предложени са промени в предварителния контрол, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки. Те се базират на досегашната практика, натрупана в рамките на двегодишния срок на действие на закона и имат за цел да оптимизират вида и обхвата му, както и да уеднаквят правилата и подхода за извършване.

С оглед по-ефективното сътрудничеството между АОП и контролните органи в областта на обществените поръчки е прецизирана основната задача на действащия Методически съвет. Въз основа на резултатите от работата на органите съветът ще приема насоки за съгласуване на практика по прилагане на закона, а не както досега - за осъществяваната контролна дейност.

Предложени са промени в административнонаказателните разпоредби, които включват нови санкции за необхванати към момента нарушения, както и наказание за нарушения, извършени повторно.

Ще се разгледат практически и правни проблеми при подготовката и провеждането на процедурите за възлагане на обществените поръчки.

Анализ на често допусканите нарушения при откриването, на процедурите за възлагане на обществените поръчки.Анализ на често допусканите нарушения при сключването, изменението и прекратяването договорите за възлагане на обществените поръчки.Актуална практика по прилагане на Закона за обществените поръчки. ( Темите ще бъдат актуализирана през септември )

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКТОРА:

Милана Кривачка е магистър по право и утвърден специалист в областта на обществените поръчки.  В продължение на 10 години тя е работила като държавен експерт в Дирекция ”Правна” на Министерския съвет и в това си качество е участвала непосредствено в изработването на проектите на всички нормативни актове, свързани с обществените поръчки, а именно ЗОП, ППЗОП, НВМОП, НУРВСОП и техните изменения.  Освен това Милана Кривачка в съавторство с други специалисти в тази област е автор на обособени раздели от книги за обществените поръчки на различни издателства.

Милана Кривачка е автор и на много статии в областта на обществените поръчки, публикувани в различни специализирани списания.

Тя е ръководител на авторския колектив, който подготвя материалите за наръчника " Процедури по обществени поръчки в България и ЕС ".

 

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg 
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка. 
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.


За контакт:

тел. 08888 07 911  е–mail: magisterd@abv.bg  

  www.magisterdixit.net

Денислава Рускова

Обучението включва:

Лекции 8 учебни часа, две кафе паузи, работен обяд, материали, консултация

Участниците ще получат сертификат за участие в обучение.

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia 

 

ЦЕНИ 
За един участник – 170лв.без ддс или съответно 204лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – 160лв. без ддс или съответно 192лв.с ддс за участник

За групи от 4 и повече участника от една фирма – 150лв. без ддс или съответно 180лв. с ддс за участник


ЗА РАННО ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ДО 14.09.2018г. цената е:

 140лв. без ддс или съответно 168лв. с ддс за участник!!!

 

БАНКОВИ СМЕТКИ

Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк

BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

 

Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк

  BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56


Срок за уведомяване на записалите се участници за недостатъчен минимален брой курсисти  три дни преди датата на семинара(Внесените суми се възстановяват изцяло или се прехвърлят за следваща дата – по избор на участника)

Организаторите не носят отговорност за транспортни и други разходи на участниците, които не са включени изрично в цената на обучението!!!
Обучения могат да се отменят или отлагат при заболяване на лектор или други непредвидени форсмажорни обстоятелства, за които организаторите нямат вина.

Със записването и заплащането на таксата за участие в семинара,  се приема, че съответният участник е запознат с офертата и приема условията по разплащателната политика и сроковете за анулации, касаещи конкретното мероприятие.

Адрес: София хотел Хемус
comments powered by Disqus