Китов Център
ПРИЛАГАНЕ НА НОВИТЕ МСФО 9 ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, 15 ПРИХОДИ ОТ ДОГОВОРИ С КЛИЕНТИ И 16 ЛИЗИНГ
408.00 лв. с ДДС
до 01-10-2018

ПРИЛАГАНЕ НА НОВИТЕ МСФО 9 ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, 15 ПРИХОДИ ОТ ДОГОВОРИ С КЛИЕНТИ И 16 ЛИЗИНГ


01-10-2018 до 02-10-2018 10.00 - 17.15

02/9515854
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Аксения Добазова, регистриран одитор

1 – 2 октомври 2018 г., 10.00 – 17.15 ч. 
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: Аксения Добазова, регистриран одитор

 

До 31 август - 15 % отстъпка от обявената цена


Програма:


МСФО 9 Финансови инструменти

 1. Обхват на стандарта.
 2. Определения и примери за финансови инструменти.
 3. Първоначално признаване на финансови инструменти. Дата на уреждане и дата на търгуване.
 4. Първоначална оценка на финансовите инструменти.
 5. Отписване на финансови инструменти.
 6. Класификация на финансови активи и пасиви.
 7. Внедрени деривативи.
 8. Прекласификация на финансовите активи.
 9. Последваща оценка на финансови активи и пасиви.
 10. Обезценка на финансови активи.

 

МСФО 15 Приходи от договори с клиенти

 1. Обхват на стандарта.
 2. Идентифициране на договора с клиента. Промяна в договора.
 3. Идентифициране на задълженията за изпълнение на договора. Договорни задължения и обичайна бизнес практика.
 4. Определяне на цената на сделката. Промени в цената на сделката. Променливи възнаграждения. Непарично възнаграждение по договор (бартер).
 5. Разходи за изпълнение на договора.
 6. Разпределяне на цената на сделката между отделните задължения за изпълнение.
 7. Признаване на прихода, когато дружеството удовлетвори съответното задължение за изпълнение. Признаване на приход в точно определен момент или с течение на времето. Признаване на видове активи, произтичащи от задълженията за изпълнение по договора с клиенти.

 

МСФО 16 Лизинг

 1. Обхват на стандарта.
 2. Изисквания за класифициране на договора като лизингов.
 3. Отчитане на лизинговия договор при лизингополучателя. Признаване и първоначална оценка на пасива по лизинга. Последваща оценка на пасива.
 4. Отчитане на лизинговия договор при лизингодателя. Класификация на лизинговите договори. Финансов и оперативен лизинг – първоначална и последваща оценка на активите по лизинговия договор.
 5. Продажби с обратен лизинг.
 6. Оценка на прехвърляне на актива между лизингодателя и лизингополучателя – кога е продажба и кога – не.
 7. Оповестяване на лизинговите договори във финансовите отчети на двете страни по договора за лизинг.

 

Участниците в обучението получават сертификат за участие.

 

Цена: 340 лв. без ДДС. До 31 август - 15 % отстъпка от обявената цена


Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF В цената са включени материали, кафе-паузи и обяди – кетъринг
„Мати Ди”.
В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.
Краен срок за записване – до попълване на местата.
Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Адрес: София Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
comments powered by Disqus