EXPERT EVENTS
265.00 лв. с ДДС
до 17-05-2018

Национален семинар “Практическо приложение на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилага


21-05-2018 до 22-05-2018 8.45
Изтегли програма

0898 24 80 16
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Ирена Черчеланова

На семинара ще бъдат разгледани най-често срещаните проблеми при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Ще бъдат дискутирани ключови текстове от Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП през призмата на тяхната практическа приложимост.

Детайлно ще бъде разгледана практиката и методическите указания на Агенцията по обществени поръчки, практиката на контролните органи, Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.

Специално внимание ще бъде обърнато на правилата за възлагане на обществени поръчки по електронен път. В този смисъл ще бъдат разгледани: правилата за обмен на информация чрез електронни средства, комплексното административно обслужване и служебния обмен на данни, изискванията към използваните от възложителите инструменти и устройства за достъпност, оперативна съвместимост и недискриминационност, електронните платформи за централизирано възлагане на обществени поръчки.

Други теми, които ще бъдат засегнати:
– Правилата за определяне на прогнозната стойност на поръчката

– Правилата за изменение на условията и предоставянето на разяснения по процедурата

– Практическите аспекти при възлагане на обществени поръчки на ниска стойност

– Правилата за законосъобразно провеждане на процедурите по договаряне

– Назначаването и правилата за работа на комисията за провеждане на процедурата

– Основанията за отстраняване на  кандидатите и участниците от процедурата

– Проблемите свързани с прилагането на критериите за подбор

– Попълването на Единния европейски документ за обществени поръчки

 

Лектори:

ИРЕНА ЧЕРЧЕЛАНОВА - държавен експерт в дирекция „Обществени поръчки и концесии“ на Комисията за защита на конкуренцията

ПОЛИНА ЦОКОВА – юрист, експерт по обществени поръчки

ПАВЕЛ ЦАНЕВ, LL.M. – Управляващ съдружник на Правна кантора ЛЕГА КОНСУЛТИНГ

Доцд-р ИРИНА ЦАКОВА – Специалист електронен обмен на данни и електронни обществени поръчки, Главен експертен сътрудник в Комисия по правни въпроси на Народното събрание


 

Адрес: София х-л “Бест Уестърн Сити”, ул. „Стара планина“ 6
comments powered by Disqus