МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА БРОКЕРИ
465.00 лв. с ДДС
до 14-05-2018

МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА БРОКЕРИ


17-05-2018 до 10-06-2018 9.00
Изтегли програма


Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Лектори: НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ, Д-р Адв. БИСЕРКА МАРИНОВА, АДВ. РОСИЦА НИКОЛОВА,Инж. ИРЕНА ПЕРФАНОВА, инж.МАРИАНА СТАМЕНОВА, ДОБРОМИР ГАНЕВ, Доц. Д-р Инж. ГЕОРГИ АНДОНОВ , д-р НИКОЛИНКА ИГНАТОВА, инж.РУМЕН ПАВЛОВ, доц. ПЕТЪР АБАДЖИЕВ

Квалификационен курс за базови компетентности
по професия „Брокер“ специалност „Недвижими имоти“

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ОБУЧЕНИЕТО?
Учебната програма е насочена към брокери с по-кратък практически опит , както и за всички останали, които имат нужда от повече теоретични знания. Програмата има и подготвителен характер за бъдещо валидиране на знания за получаване на държавно свидетелство за трета квалификационна степен по професия „Брокер“ специалност „Недвижими имоти“.

КАКВО ВКЛЮЧВА ПРОГРАМАТА ?
- Глобални аспекти на професията и пазарите
- Бизнес преговори и сделки с имоти 
- Психология на преговорите
- Реклама и маркетинг на недвижими имоти 
- Правни аспекти на недвижимата собственост 
- Градоустройство - земя
- Градоустройство - сгради
- Градоустройство - правни аспекти
- Земеделски земи
- Кредитиране на недвижими имоти
- Икономически аспекти в бизнеса с недвижими имоти
- Оценяване на недвижими имоти
- Фотография за брокери

КАКЪВ ИЗПИТ СЕ ПОЛАГА?
Обучителният курс е с общ хорариум 84 уч. ч. След обучението курсистите могат да положат изпити по теория и практика за придобиване на квалификация по част от професията или се кандидатсва за допускане до изпит за валидиране на знания и получаване на свидетелство за завършена професионална квалификация.

КАКВА ДИПЛОМА СЕ ПОЛУЧАВА?
1. Ако имате натрупан практически опит и сте достатъчно добре теоретично подготвен след курса, може да подадете заявление до директора на ЦПО за полагане на изпит за валидиране на знания и получаване на държавен ценз – Свидетелство за придобиване на професионална квалификация по професията „ Брокер" специалност " Недвижими имоти“.
2. Ако нямате минимален практически опит или вашите теоретични знания все още не са достатъчни, можете да се явите на изпит за получаване на държавен сертификат - Удостоверение за професионално обучение за владеене на част от професията „Брокер" специалност "Недвижими имоти“ - образец 3 - 37 , от Наредба 4/ 2003 за документите в системата на народната просвета.

КАКВИ СА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ?
Курсът се провежда от подбран преподавателски екип от университетски преподаватели и опитни специалисти-практици с над 15 години професионален стаж.

КОГА СЕ ПРОВЕЖДА ОБУЧЕНИЕТО?
Обученията са целодневни и се провеждат в дните петък, събота и неделя. Моля направете справка с календара на учебните програми в УЧЕБЕН ГРАФИК.

КОГА СЕ ПРОВЕЖДА ИЗПИТА?
След завършване на учебната програма по договорен график с ЦПО.

ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ИЗПИТ
Членовете на НСНИ ползват преференциални цени. За всички останали таксите се определят за съответния учебен курс.

Адрес: София Национално сдружение Недвижими имоти, бул"Патриарх Евтимий"36-А
comments powered by Disqus