Алфа Куолити България
Нови правила за защита на личните данни - GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679)
148.80 лв. с ДДС
до 07-06-2018

Нови правила за защита на личните данни - GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679)


08-06-2018 до 08-06-2018 09:00-13:30

028687531
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Людмил Пешев

С влизането в сила на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDРR), през май 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, се въвежда единна правна рамка, която ще уеднакви законодателството, защитаващо личните данни на европейските граждани. Регламентът ще се прилага, задължително, след 25 май 2018 г. и има за цел да улесни свободното движение на лични данни в ЕС и извън него, като осигури механизми за защита от нарушаване на неприкосновеността на личните данни. След 25 май 2018 г. правата на физическите лица и задълженията на администраторите и обработващите данните, по отношение на защита на личните данни, ще трябва да се вземат предвид още на етап планиране на всяка конкретна дейност, попадаща в обхвата на GDРR. Промените, въведени с GDРR, водят до изменения в регулаторните политики и в механизмите за прилагането им и са задължителни за администраторите на лични данни.

 

АУДИТОРИЯ

Управители, юристи, финансисти, мениджъри “Човешки ресурси”, IT специалисти, специалисти по сигурността на информацията, одитори по сигурност на информацията

 

ТЕМАТИКА

 • oпределения, използвана терминология и принципи на GDPR;
 • oсновни права на физическите лица (субекти), кореспондиращи със задълженията на администратора и обработващия лични данни;
 • правно основание за обработка и притежание на различните видове лични данни, съгласие за обработване на лични данни, изтриване и блокиране на данни – „Право на забрава“;
 • управление на данните от страна на администраторите и обработващите лични данни – задължения и права;
 • трансграничен пренос на данни;
 • надлежни органи, сигнали и глоби при нарушения;
 • длъжностни лица по сигурност на личните данни;
 • сигурност и защита на личните данни, законодателство и стандартизация в областта;
 • кодекси за поведение и задължителни фирмени правила.

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО


КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ

 • Какво е новото в управлението на личните данни?
 • Какви права имат физическите лица?
 • Какви задължения имат администраторите и обработващите лични данни?
 • Какъв е обемът на управление на лични данни и какво трябва да се направи?
 • Трябва ли да имаме отговорно лице по защита на личните данни?
 • Може ли да се ползват изградени системи за управление и какви?

 

МЕТОД НА РАБОТА

Обучението ще протече в семинарна форма с презентация на основните теми. След представяне на всяка тема има предвидено време за въпроси

 

Вижте повече за обучението и се регистрирайте ТУК

Адрес: София кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1
comments powered by Disqus