Задълженията на администраторите на лични данни в туристическия бранш
168.00 лв. с ДДС
до 18-05-2018

Задълженията на администраторите на лични данни в туристическия бранш


23-05-2018 до 23-05-2018 8.30–9.00

02 974 17 79
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Гл. ас. д-р Симеон Гройсман – юрист, доктор по информационно право

 

1. Запознаване с изискванията за събиране и обработване на лични данни и със задълженията на администраторите на лични данни

2. Установяване на приликите и разликите между сега действащата и новата уредба на защитата на личните данни. Получаване на анализ, актуален към момента на обучението (към началото на Април националната уредба е в процес на изменение, което според обещанията на КЗЛД трябва да е влязло в сила към 25.05.2018 г.)

3. Получаване на насоки за съставянето на изискуемите вътрешнокорпоративни документи и процедури

4. Възможност за задаване на въпроси

5. Практическо прилагане на представената информация чрез решаване на задачи и казуси

 

Програма:

 

 

8.30 – 9.00

Регистрация на участниците

9.00 – 10.30

Принципи за събиране и обработване на лични данни.

Понятието „лични данни“. Идентифициране на личните данни в сферата на туристическата дейност.

Нормативна рамка на защитата на личните данни – актове на ЕС и национални норми. Съотношение между европейската и националната уредба.

Лица по правоотношенията (субекти на личните данни, администратори на лични данни, съвместни администратори, обработващи на лични данни).

Практическа задача, относима към дейността на търговците в туристическия бранш

10.30 – 11.00

Кафе-пауза

11.0012.30

Права на физическите лица–нови моменти в уредбата. Правото да „бъдеш забравен“. Условия за удовлетворяване на исканията на субектите на лични данни. Необходими вътрешнокорпоративни процедури за обработването на заявките, които следва да бъдат предвидени.

Практическа задача, относима към дейността на търговците в туристическия бранш

12.30 – 13.15

Обяд

13.15 - 14.45

 Сигурност на личните данни. Изискванията към вътрешната инструкция за обработване на данните, която следва да е приел и да спазва всеки администратор на лични данни. Оценка на въздействието и предварителни консултации.

Длъжностно лице по защита на личните данни.

Решаване на казус, относим към дейността на търговците в туристическия бранш

14.45 – 15.15

Кафе-пауза

15.15 - 16.45

Предаване на лични данни на трети държави или международни организации с примери, относими към дейността на търговците в туристическия бранш

Въпроси и отговори

16.45 - 17.00

Приключване на семинара. Раздаване на сертификати

Адрес: Варна хотел Аква
comments powered by Disqus