Китов Център
Анализ на финансовите отчети
540.00 лв. с ДДС
до 14-05-2018

Анализ на финансовите отчети


15-05-2018 до 16-05-2018 9.00 - 17.00

02/9515854
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Радослав НЕДЯЛКОВ – управляващ съдружник във фирма АСФА ЕООД, инвестиционен и стратегически консултант с 15-годишен професионален опит в стратегическото и финансовото управление в местни и международни фирми.

15 – 16 май 2018 г., 9.00 – 17.00 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33 а
Лектор: Радослав НЕДЯЛКОВ

 

Описание на курса

Запознаване с основите на финансовия анализ, оценка и прогнози, отнасящи се до финансовото състояние, потенциал и рискове на предприятията. Обучаваните ще се запознаят със същината на финансовите данни и показатели, представяни във финансовите отчети. В същото време курсистите ще научат да прилагат техники и методи за анализ на финансовите отчети, използвани от различни видове потребители на информация – корпоративно ръководство, инвеститори, банкери, фондови мениджъри, доставчици, клиенти и други трети лица.Цели на курса

След успешното завършване на този курс обучаваните трябва да са в състояние да:

Преценяват силните и слабите страни на анализа на финансовите отчети като метод за оценка на финансовото състояние, потенциал и рискове на предприятията.

Разбират целите, съдържанието, качествата и начина на изготвяне и представяне на финансовите отчети.

Разграничават оперативните, финансовите и инвестиционните дейности чрез изследване на финансовите отчети – баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал.

Анализират бизнесстратегията на предприятието чрез използване на информацията, съдържаща се в годишния отчет.

Оценяват рентабилността на предприятието и възвръщаемостта на инвестирания капитал чрез използване на финансовия анализ.

Прогнозират краткосрочната и дългосрочната финансова сила на предприятието въз основа на анализ на финансовите отчети.Основни аспекти на програмата

За да постигнат основните цели на курса, обучаваните ще трябва да усвоят следните основни аспекти:Цели, качества и съдържание на финансовите отчети и годишния доклад на ръководството към тях.

Цели и видове бизнесанализ.

Стойност на парите във времето.

Анализ на финансовите съотношения.

Основни бизнесдейности: планиране, финансиране, инвестиране, оперативна дейност.

Анализ на паричните потоци и ликвидността.

Възвръщаемост на инвестирания капитал.

Анализ на рентабилността.

Кредитен анализ.

Анализ и оценка на собствения капитал.

Прогнозиране в краткосрочен и средносрочен план на основните финансови параметри на фирмата.Преглед на програмата

Информацията, която се извлича от финансовите отчети, се използва като основа за много и различни видове бизнесрешения. Целта на този курс е да осигури на обучаваните практически познания на ползите и ограниченията при анализа на финансовите отчети. Те ще научат и техники, използвани от финансовите мениджъри на компании, външни анализатори, банкери, финансови консултанти и кредитори, когато те оценяват финансовото състояние, переспективите и риска на определени компании и предприятия.Изисквания към обучаваните преди записването на курса

Преминат курс по теория на счетоводството и/или финансово (и управленско) счетоводство.Препоръчителни допълнителни източници

Следните електронни източници:

www.marketguide.com;

www.aaii.org;

www.business.gov/;

www.bai.org/banking/right.html;

www.cfonet.com/html/Articles/CFO/1998/98JAtist.html;

www.stockscreener.com/;

www.onlinewbc.org/docs/finance/index.html


Следните списания, които съдържат ценни статии в областта на финансовия анализ и могат да бъдат ценни при усвояване на учебния материал:

Financial Analysts Journal Journal of Applied Corporate Finance
Financial Executive Journal of Business

Financial Management Journal of FinanceПрограма:

І. Основи на финансовия анализ. Инвестиции. Финансови отчети.Запознаване с инвестициите. Оценка на компаниите.

(Анализ и оценка на предприятие (компания) на база финансови отчети. Инвестиции).

Запознаване с целите на курса и какви знания ще придобият курсистите по време и след обучението.

Потребителите на финансовата информация.

Същност на инвестирането – инвестиции и инвестиционни стратегии.

Бизнесдейности - запознаване, характеристики и анализ.

Стопанска среда – фактори и влияние. Комуникация и взаимно влияние с клиенти, доставчици и кредитори.

Управление, базирано на стойността - техники на оценка; класифициране и представяне на информацията.

Същност и основи на оценката, базирана на данните от финансовите отчети.

Остатъчния доход и ЕVA (икономическата добавена стойност).

Пример по лекциятаІI. Оценка на финансови отчети.Начин на използване на финансовите отчети при анализа и оценката.

Същност на техниката на оценяване. Модел на оценка и разликата с оценката на актив.

Моделът за оценка като осигуряване основата за фундаментален анализ.

Практически стъпки на фундаменталния анализ.

Фундаментален анализ и финансовите отчети.

Прогнозиране и оценка.

Разлика между инвестиции в инструменти с падеж и инвестиции в инструменти без падеж.

Кое генерира стойност. Защо при създаване на стойност фокусът е върху инвестициионни и оперативни дейности.

Какво е модел на сконтираните дивиденти и защо работи или неработи при определени оценки.

Анализ и оценка, базирана на активите.

Пример по лекциятаМетод за анализ, базиран на сконтираните парични потоци.

Същност на свободните парични потоци.

Анализ, базиран на дисконтираните свободни парични потоци – проблеми, които могат да възникнат при прилагането на този анализ.

Разлика между счетоводната оперативна дейност и паричната оперативна дейност.

Разлика между печалба и свободни парични потоци.

Защо анализаторите прогнозират печалбите преди паричните потоци?

Пример по лекцията

ІІІ. Анализ на финансови отчети.Анализ на отчета за собствения капитал.

Съставяне и анализ на съотношенията:

темп на изплащане на дивидентите;

темп на изплащане;

дивидент към счетоводна стойност на собствения капитал;

темп на задържане на печалбите;

възвръщаемост на обикновените акционери

Пример по лекциятаАнализ на активите и пасивите. (Анализ на баланса)

Анализ на връзките и тенденциите на балансовите групи и статии – активи и пасиви.

Разрези, структура и анализ на отделните активи и пасиви.

Обращаемост на активите и на отделните видове (и групи) активи. Връзка между показателите.

Съставяне и анализ на съотношения за капитализация на активите.

Съставяне и анализ на съотношения за дълг. Задлъжнялост. Капиталова структура – минала политика на финансиране.

Пример по лекциятаАнализ на приходите и разходите. (Анализ на отчета за приходи и разходи)

Анализ на връзките и тенденциите на основните групи и статии приходи и разходи.

Разрез, структура и анализ на основните приходи и разходи. Качество на приходите и печалбите.

Съставяне и анализ на съотношенията за ефективност и рентабилност.

Съставяне и анализ на съотношения за растеж. Жизнеспособност на предприятието (компанията).

Пример по лекциятаАнализ на отчета за паричните потоци.

Изчисление на свободните парични потоци.

Преобразуване на отчета за паричните потоци.

Пример по лекциятаФинансов анализ. Анализ на ефективността.

Анализ на основните генератори на възвръщаемостта на собствения капитал – проникване в сърцевината на финансовия анализ.

Анализ на “ефекта на лоста” (leverage) на компанията.

Анализ на оперативната рентабилност.

Анализ на нетните заемни разходи.

Пример по лекциятаІV. Анализ на переспективите. Методи за оценка на фирмата. Прогнозиране, оценка и стратегии.


Оценка на оперативната дейност, цена към счетоводна стойност и цена към печалба на акция.Прогнозиране и оценяване.

Съставяне на проформа ( прогнозни) финансови отчети.

Прогнози на бъдещите резултати и парични потоци.

Взаимовръзка между показателите в отделните проформа (прогнозни) отчети.

Подход на изготвяне.

Пример по лекциятаV. Други въпроси на финансовия анализ.

Кредитен анализ.

Дефиниране на риск от неплатежоспособност.

Как рискът от неплатежоспособност определя цената на кредита.

Анализ на риск от неплатежоспособност.

Как проформа анализът помага при оценка на риска от неплатежоспособност.

Същност на финансовото планиране.

Пример по лекцията12. Заключителен тест.

Включващ въпроси от всички теми на обучението.На участниците ще бъде издаден сертификат.Китов Център гарантира винаги високо качество.

Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.

Ефективни обучения в малки групи. Запазете своето място сега.Цена 450 лв. без ДДС. Превеждат се по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД

IBAN BG43 FINV 9150 10BG N0DP CG, SWIFT код – FINVBGSF, ПИБ.

За втори и следващ участник от една организация - 10% отстъпка.

В цената са включени лекции, печатни материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Матти Д”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.
Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Адрес: София Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
comments powered by Disqus