Китов Център
ПРОМЕНИТЕ В МСФО ЗА 2018 Г. НОВИТЕ МСФО ЗА ПРИХОДИТЕ, ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ И ЛИЗИНГА
408.00 лв. с ДДС
до 21-05-2018

ПРОМЕНИТЕ В МСФО ЗА 2018 Г. НОВИТЕ МСФО ЗА ПРИХОДИТЕ, ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ И ЛИЗИНГА


22-05-2018 до 23-05-2018 10.00 - 17.15

02/9515854
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Бойка Брезоева

22 – 23 май 2018 г., 10.00 – 17.15 ч. 
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: доц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор

 

Програма

22 май 2018 г. (вторник)                               

10-11.30 ч.:  Промените в МСФО за 2018 г.

Изменение на МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане – „Премахване на краткосрочни освобождавания за прилагащите за първи път предприятия” (Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2014-2016 г.).

Изменение на МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия – “Оценяване на асоциирано или съвместно предприятие по справедлива стойност” (Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2014-2016 г.).

Изменение на МСФО 4 Застрахователни договори  „Прилагане на

МСФО 9 Финансови инструменти с МСФО 4 Застрахователни договори”

Изменение на МСФО 2 Плащане на базата на акции – „Класификация и оценяване на сделки с плащане на базата на акции”

Изменение на МСФО 40 Инвестиционни имоти – „Прехвърляния на инвестиционни имоти”

Ново разяснение КРМСФО 22 Сделки в чуждестранна валута и авансово възнаграждение

 

12-17.15 ч.:  Новият МСФО 15 Приходи от договори с клиенти (в сила от 01.01.2018 г.)

МСФО 15 Приходи от договори с клиенти – цел, обхват  и основни промени в сравнение с МСС 18 Приходи и МСС 11 Договори за строителство  

Концепция за прехвърляне на контрол и единен 5-етапен модел за признаване на приходи

Идентифициране на договора с клиента, третиране на комбинация от договори

Отделна стока/услуга и идентифициране на отделни задължения за изпълнение

Определяне на цената на сделката:

– Променливо възнаграждение

– Значителен финансов компонент

–  Суми, дължими на клиента

Разпределяне на цената на сделката към отделните задължения за изпълнение

Признаване на приходи съобразно прехвърлянето на контрола върху стоките и услугите:

– Признаване на приходи в течение на времето, измерване на степента на напредъка

– Признаване на приходи  в определен момент

Разходи за постигане на договор и разходи за изпълнение на договор

Промени в договорите – подходи на третиране

Отчитане на гаранции

Определяне дали предприятието е принципал или агент

Договори с клаузи за обратно изкупуване

Лицензионни договори

Право на избор за закупуваане на допълнителни стоки/услуги

Представяне и оповестяване във финансовите отчети

Преходни разпоредби във връзка с преминаването от МСС 18/МСС 11 към МСФО  15

Практически ефект от  прилагането на МСФО 15

 

23 май 2018 г. (сряда)

10-13.15 ч.:   Новият МСФО 9 Финансови инструменти (в сила от 01.01.2018 г.)

МСФО 9 – цел, обхват и основни промени в сравнение с МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване.

Първоначално признаване и оценяване на финансови активи и финансови пасиви

Класификация на финансовите активи:

– Категории финансови активи според МСФО 9 за  дългови инструменти, капиталови инструменти и деривативи. Сравнение с категориите на МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване

– Оценка на бизнес модела и на договорните парични потоци

Определяне на финансов актив/пасив като оценяван по справедлива стойност през печалбата или загубата

Определяне на капиталов инструмент като оценяван по справедлива стойност през друг всеобхватен доход

Прекласификация на финансови активи. Сравнение с МСС 39

Последваща оценка на финансови активи и финансови пасиви

Некотирани капиталови инструменти и свързани деривативи

 Обезценка на финансови активи и задбалансови ангажименти:

–  Обща характеристика на модела за обезценка в МСФО 9 (модел на очакваните загуби). Сравнение с МСС 39

–  Подходи на обезценка

– Оценяване на очакваните кредитни загуби

Представяне и оповестяване

Счетоводно отчитане на хеджирането – изисквания за прилагане и основни промени в сравнение с МСС 39.

Преходни  разпоредби във връзка с преминаването от МСС 39 към МСФО 9

Практически ефект от прилагането на новия  МСФО 9

                                                                                                   

14-17.15 ч.:  Новият МСФО 16 Лизинг (в сила от 01.01.2019 г.)

МСФО 16 Лизинг – цел, обхват и  основни различия с МСС 17 Лизинг

Нова дефиниция за лизинга и установяване на лизинг

Разделяне на лизингови и нелизингови компоненти  в договор и комбинация от лизингови договори

Определяне на срока на лизинга

Счетоводно отчитане на лизинговите договори  при лизингополучателя:

  • Признаване и оценяване на актив с право на ползване и на лизингов пасив
  • Изключения от принципите на признаване и оценяване
  • Компоненти на лизинговите плащания
  • Променливи лизингови плащания
  • Изменение на лизинговия договор
  • Представяне и оповестяване

Счетоводно отчитане на лизинговите договори при лизингодателя:

  • Класификация на лизинговите договори: финансов лизинг и оперативен лизинг
  • Признаване и оценяване на лизинговите договори
  • Изменение на лизинговия договор
  • Продажба с обратен лизинг, определяне дали прехвърлянето на актива е продажба или не е продажба

Счетоводно отчитане на преотдаване на лизинг (сублизинг)

Преходни разпоредби във връзка с преминаването от МСС 17 към МСФО 16

Практически ефект от прилагането на новия МСФО 16

 

Участниците в обучението получават сертификат за участие.

Китов Център гарантира винаги високо качество.

Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.

Ефективни обучения в малки групи. 


Цена: 340 лв. без ДДС.

Цена за участие в един ден - 170 лв. без ДДС.

Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка. 


Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF В цената са включени материали, кафе паузи и обяди – кетъринг
„Мати Ди”.
В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.
Краен срок за записване – до попълване на местата.
Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Адрес: София София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
comments powered by Disqus