Практически семинар на тема: „Закон за обществените поръчки – проблеми и предизвикателства. Практика
120.00 лв. с ДДС
до 24-02-2018

Практически семинар на тема: „Закон за обществените поръчки – проблеми и предизвикателства. Практика


24-02-2018 до 24-02-2018 9


Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: адвокат Елена Йорданова - експерт и консултант по Обществени поръчки

Практически семинар на тема: „Закон за обществените поръчки – проблеми и предизвикателства. Практика на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд по спорни въпроси

 

На дати по избор: 9, 10, 16, или 17 февруари 2018г.

Лектор: Елена Йорданова – експерт - юрист и консултант по обществени поръчки.

 

Цена на курса: 120 лева за всички участници. Таксите се превеждат на „Обучителен център Европа“ ЕООД, по банкова сметка № BG98UNCR70001522521073, в банка „Уникредит Булбанк“. Молим всички юридически лица да посочват в платежното нареждане: името на фирмата, Булстат, адрес и материално отговорно лице. За физическите лица молим в платежното нареждане да посочват трите имена и ЕГН.

Място на провеждане: София, Научно технически съюз, ул. Г.С.Раковски“ № 108, или Студентски град, САУТ МОЛ, ет. 2, ул. „Борис Стефанов“ №35 /в близост до Зимният дворец и до спирката на автобус 280/.

За записване: 0889/921-412, ЦПО „Европа“ e-mail: center_europa@abv.bg.

Цели на курса: надграждане на знанията в областта на обществените поръчки,. Практическият курс дава насоки и съвети за по-добро справяне с предизвикателствата на ЗОП и ППЗОП. Резултати: ограничаване на възможностите за допускане на пропуски и грешки при прилагането на закона.

 

ПРОГРАМА:

  1. Закон за обществените поръчки – цели, предмет, обекти, съвместно възлагане. Разделяне на обществените поръчки- изключения. Правила за определяне на прогнозната стойност на обществените поръчки – особени хипотези по чл. 21 от ЗОП. Обособени позиции - възможността по чл. 21, ал. 6 от ЗОП, мотиви за липса на позиции, начин на подаване на оферти. Запазени обществени поръчки. Изключения от приложното поле на ЗОП.
  2. Приложими процедури. Стойностни прагове. Обявление и решение. Съдържание на офертата. Образец на техническо и ценово предложение – съдържание по чл. 39 от ППЗОП. Пазарни консултации. Профил на купувача - съдържание и срокове за публикуване, грешки и пропуски. Разяснения. Събиране на оферти с обява разяснения, удължаване на срока за подаване на оферти, приложими обстоятелства за лично състояние, окомплектоване на документите за допускане, правомощия на комисията.
  3. Критерии за подбор – изисквания за оборот, опит на участниците, професионална компетентност на екипа – гледната точка на органите за контрол. Критериите за възлагане - допустими и недопустими показатели. Професионалната компетентност като показател за оценка на офертите. Доказване на критериите за подбор от участници, трети лица и подизпълнители -обединение, което не е юридическо лице;-ресурси на трети лица; подизпълнители. Гаранции за изпълнение – изисквания за допустимост, условия за гаранциите, произтичащи от стандартизираните образци на договори за обществени поръчки.
  4. Окомплектоване на офертите. Попълване и подаване на ЕЕДОП – задължени лица, изисквания при попълване, деклариране на обстоятелства. Лично състояние на кандидатите/участниците - основания за задължително и незадължително отстраняване. Мерки за надеждност - форми, документи и момент на доказване. Подписване на документи. Разглеждане, оценка и класиране на офертите- стандартен и обърнат ред за разглеждане на офертите, назначаване на комисия – изисквания към състава й; основни правила за работата на комисията.
  5. Определяне на изпълнител. Прекратяване на процедурата – основания, решение, оповестяване. Договор за обществена поръчка – срокове за сключване, набиране на документи, оповестяване. Видове предварителен контрол от Агенцията по обществени поръчки - основания, срокове и последици. Промени при осъществяването на предварителен контрол от АОП. Последващ контрол и административнонаказателна отговорност - състави на административни нарушения и размер на наказанията.
  6. Интересни случаи от практиката на Върховния административен съд (ВАС) и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Практическа приложимост на мерките за надеждност. Първи решения на КЗК по прилагането им. Невъзможно приложение на мерките. Незаконосъобразни критерии за подбор. Практика на КЗК и ВАС за  сходен опит по предмет и обем на обществена поръчка. Специфика при доказването на произход на стоките - възможни и забранени условия. Доказване на съответствие със стандарти за качество. Доказване на изпълнението на критериите за подбор с ресурси на трети лица и подизпълнители. Често срещани грешки при изготвяне на заявленията и офертите на кандидатите и участниците. Ролята на външните експерти. Незаконосъобразни критерии за възлагане. Най-често срещани грешки в изготвянето на методиката за оценка. Най-често срещани грешки в прилагането на методиката за оценка. Липса на мотиви в оценяването. Как следва да подхождат възложителите и участниците при изготвяне на писмени обосновки и тяхната оценка, за да си гарантират законосъобразно провеждане на процедурата. 

Документ при завършване на курса: Сертификат.

Тел. за записвания и информация: 0889/921-412– „Обучителен център Европа“ЕООД center_europa@abv.bg – предварително за въпроси и казуси по темата.

Адрес: София гр. София, ул. "Г.С.Раковски" № 108 /на ъгъла с ул. "Гурко"/ - в сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи
comments powered by Disqus