Алфа Куолити България
Представяне на стандарта: ISO 31000:2011 Управление на риска. Принципи и указания
148.00 лв. с ДДС
до 26-01-2018

Представяне на стандарта: ISO 31000:2011 Управление на риска. Принципи и указания


29-01-2018 до 29-01-2018 09.00-17.000

028687531
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: инж. Бончо Антонов

Целта на семинара е да представи международния стандарт ISO 31000 като пълно и систематично ръководство за управление на рисковете. Това става, първо, чрез идентифициране, анализиране и преценяване на нуждите от изменения и, второ, чрез въздействия за промяна на рисковете.

ISO 31000 позволява да се разработят и приложат адекватни решения за управление на конкретни рискове на различни нива в организацията, като заедно с това се наблюдава ефикасността на това управление с цел насочване на процесите на подобрения във вече усвоените добри практики. Друга важна полза е плътното интегриране на процесите на управление на рисковете с процесите на управление на цялата организация, като се почне от нейната стратегия и планиране и се стигне до създаване на политики и ценности и възпитаване на култура на отношение към рисковете.

АУДИТОРИЯ

Собственици и управители, производствени мениджъри, технически мениджъри, мениджъри по развоя, мениджъри логистика, икономисти и финансисти, специалисти по ремонт и поддръжка, организатори производство, технолози, процесни инженери, заинтересовани фирмени партньори

ТЕМАТИКА

  • Въведение (понятие за риск, процеси на управление – дейности и диаграми);
  • Ключови термини и определения (коментар на някои ключови термини и определения);
  • Принципи за ефикасно управление на риска (пояснения за смисъла на принципите за управление на рискове, ефикасност при управление на рискове чрез работно прилагане на принципите).;
  • Организационна рамка (съставни части и взаимовръзка на организационната рамка, организационна рамка – разработка, внедряване, наблюдения/прегледи, подобряване);
  • Процес на управление (процес на управление на риска – диаграма, обмен на информация и консултиране, установяване на обстоятелства, оценяване на риска – етапи, въздействие върху рискове – тактики и реализации, наблюдение и преглед, записи и проследяване);
  • Приложение А и други източници (анализ на приложение А на ISO 31000, източници на допълнителна информация).

Вижте повече за обучението

Адрес: София кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1
comments powered by Disqus