Курс по „Здравословни и безопасни условия на труд“ на 27 януари 2018г.
120.00 лв. с ДДС
до 24-02-2018

Курс по „Здравословни и безопасни условия на труд“ на 27 януари 2018г.


24-02-2018 до 24-02-2018 9


Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: инж. Пламен Илиев

Курс по „Здравословни и безопасни условия на труд“ 

 

Преподавател:  инж. Пламен Илиев, експерт по ЗБУТ

 

Дата на провеждане по избор: 27.01.2018г. и 24.02.2018г. в София 

Цена на курса : 120 лева.

Записване до 27.01.2018г. и 24.02.2018г., и до всяка следваща дата преди започване на курса. Таксите се превеждат на „Обучителен център Европа“ ЕООД, по банкова сметка № BG98UNCR70001522521073, в банка „Уникредит Булбанк“. Молим всички юридически лица да посочват в платежното нареждане: името на фирмата, Булстат, адрес и материално отговорно лице. За физическите лица молим в платежното нареждане да посочват трите имена и ЕГН.

Място на провеждане: гр. София, Научно технически съюз, ул. „Г.С.Раковски“ № 108 /на ъгъла с ул. „Гурко“/.

Цели на курса: Да запознае счетоводителите и одиторите с промените и спецификите на данъчното законодателство 2018г.

Резултати: Знания и практически умения: в специфичната област по прилагане на промените в данъчното законодателство 2018г. и решаване на казусите от практиката. Легитимни удостоверения, валидни пред всички контролни органи.

Съдържание:

 1. Основни термини и понятия по ЗБУТ.

 2. Промени в Кодекса на труда. Промени в нормативните актове по ЗБУТ.

3. Основна документация по ЗБУТ във фирмата. Дейност на фирмата.

-ЗБУТ, пожарна безопасност, електробезопасност, съоръжения с повишена опасност

- Какво проверява ИА ГИТ в една фирма – основни документи, примерни формуляри и насоки за попълване. Правомощия и задължения на ИА ГИТ.

- Орган по безопасност и здраве при работа – необходимост, квалификация, заповед.

4. Инструктажи:

-   Организация и документиране – видове инструктажи, заповед, програми, периодичност на провеждане.

-   Документиране в книгите за инструктаж – нагледни примери. Чести грешки при попълване.

-   Казуси и решения. 

5. Служба по трудова медицина – функции, взаимовръзка и сътрудничество.

-   Договор с СТМ

-   Оценка на риска – същност, нормативни изисквания, заповед за ОР, периодичност, актуализация.

-   Измерване на факторите на работната среда – същност, извличане на информация от протоколите, периодичност, нормативни изисквания. 

-   Анализ на заболеваемостта и анализ на профилактичните прегледи.

-   Разглеждане и обсъждане на примерни документи на СТМ.

6.  КУТ/ГУТ 

-   Нормативни изисквания.  

-   Необходимост от КУТ/ ГУТ – функции

-   Учредяване.

-   Заседания – примерни теми, формуляри, периодичност

7. Трудови злополуки

-   Установяване, разследване и документиране

-   Разследване от НОИ

-   Задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“

8. Ергономия – същност

-   Работа с видео дисплей – рискове и превантивни действия

-   Ръчна работа с тежести.

9. Трудоустрояване

-   Нормативни изисквания

-   Необходими действия и документи

-   Как да определим местата за трудоустрояване. 

10. Работно облекло и Лични предпазни средства

-   Нормативни изисквания

-   Осигуряване и документиране

11. Електробезопастност

-   Квалификационни групи за електротехническия персонал

-   Дневник за проверка на ръчните и преносими ел. инструменти

-   Електроконтрол – нормативни изисквания

12. Първа долекарска помощ

 13. Попълване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ

 

Участници: всички желаещи от София и страната.

Документ при завършване на курса: Сертификат.

Телефон за записвания и информация: 0889/921-412 – „Обучителен център Европа“ЕООД, e-mail: center_europa@abv.bg – за предварителни въпроси и казуси

Адрес: София София, ул. "Г.С. Раковски" № 108 /на ъгъла с ул. "Гурко"/ в сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи
comments powered by Disqus