курс
120.00 лв. с ДДС
до 17-02-2018

курс "Промени в Международните стандрати за финансово отчитане 2018г." на 17.02.2018г.


17-02-2018 до 17-02-2018 9,00


Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Аксения Добазова - регистриран одитор

Цели на курса и резултати: Знания и практически умения по промените и прилагането в специфичната област на Международните стандарти за финансово отчитане.

Съдържание /Основни теми/:

  1. МСФО 15 Договори с клиенти: петстъпков модел при разглеждане на стандарта:а) идентифициране на договора с клиента; б) задължения за изпълнение по договора; в) определяне на договорната цена; г) разпределение на договорната цена спрямо задълженията за изпълнение; д) признаване на приход по договора
  2. МСФО 9 Финансови инструменти: Обхват, признаване и отписване, класификация на финансовите инструменти, внедрени деривативи, прекласификация, последващо оценяване на активи и пасиви, оценка по амортизирана стойност, обезценка на финансови инструменти, счетоводство на хеджирането, дата на влизане в сила.

Метод на обучение: семинар. Лекции:  8 часа. Упражнения и дискусии по проблеми, поставени от участниците в курса: паралелно с лекциите

Тип: Интензивен семинар. Участници: Всички одитори, счетоводители и всички желаещи от цялата страна. Изисквания към участниците: Предварително запознаване със старите МСФОи МСС. Документ при завършване на курса: Сертификат  

Телефон за записвания и информация: 0889/921-412 – „Обучителен център Европа“ЕООД, e-mail: center_europa@abv.bg

Молим всички участници предварително да изпратят по имейл въпроси и казуси по темата на вниманието на Мариана Асенова, организатор обучения.

Адрес: София в залите на Федерацията на научно-техническите съюзи, на ул. "Г.С. Раковски" № 108
comments powered by Disqus